YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Park kapısı geçiş formu (ışıklı) satın alınacaktır

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861128
Şehir : Erzurum / Yakutiye
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLETİN SESİ 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/440565
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet Park Kapısı Geçiş Formu (Işıklı) alımı ve montajı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı 3. Kat Meclis Salonu Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 - Yakutiye / ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK KAPISI GEÇİŞ FORMU (IŞIKLI) SATIN ALINACAKTIR
YAKUTİYE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Park Kapısı Geçiş Formu (Işıklı) alımı ve montajı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/440565
1-İdarenin
a) Adresi : KULOGLU MAH. CUMHURIYET CAD. 1 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422352610 - 4422332216
c) Elektronik Posta Adresi : yakutiye@yakutiye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 adet Park Kapısı Geçiş Formu (Işıklı) alımı ve montajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünce öngörülen yerlere montajları yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : sözleşmeyi müteakip 3 gün içinde işe başlanılır. Teslimatlar idarenin talebi doğrultusunda işe başladıktan sonra mesai saatleri içerisinde idare görevlilerince teslim alınır. Her bir malzeme için çalışmaların kontrolü yapıldıktan sonra teslimi kabul edilecektir. Kırılan, çatlayan, zarar gören malzemeler yüklenici tarafından değiştirilecek ve yüklenici bu işten ötürü idareden ek bir ücret talep edemeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı 3. Kat Meclis Salonu Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 - Yakutiye / ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 25.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
istekliler, istenilen numuneden bir adet numuneyi ihale tarihinden bir gün önce Dutçu Şantiyesine teslim edecekler ve teslim tuıtanağını teklifleri ile birlikte ihale dosyasına sunacaklardır.
İhale komisyonu numuneyi teknik şartnameye uygunluk açısından değerlendirecek olup,numuneyi teknik şartnamede yer alan niteliklere uygun olmayan ve numune teslim tutanagını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı İhale Hazırlık Servisi Murat paşa Mah. Cumhuriyet Cad. NO: 1 Yakutiye / ERZURUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yakutiye İlçe Belediyesi İhale Hazırlık Servisi Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Yakutiye/ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR