CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Özel güvenlik giyim ve teçhizat alınacaktır

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/300193
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. KISIM 8 KALEM GİYİM 2. KISIM 3 KALEM TEÇHİZAT GİYİM VE TEÇHİZAT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜVENLİK BİRİMİ AMİRLİĞİ KAMPÜS / SİVAS
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZEL GÜVENLİK GİYİM VE TEÇHİZAT ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL GÜVENLİK GİYİM VE TEÇHİZAT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/300193

1-İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü MERKEZ SİVAS SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası : 3462191124 - 3462191125

c) Elektronik Posta Adresi : idarimali@cumhuriyet.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM 8 KALEM GİYİM 2. KISIM 3 KALEM TEÇHİZAT GİYİM VE TEÇHİZAT

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜVENLİK BİRİMİ AMİRLİĞİ KAMPÜS / SİVAS

c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır. Yüklenici 30 takvim günü içinde tek partide teslimat yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 28.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettikleri ürün için teknik şartnameye madde madde cevap verecek şekilde Şartnameye Uygunluk cevabını teklif dosyasında sunmak zorundadır. Şartnameye uygunluk cevabı teklif veren firmanın yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnameye birebir uygunluk cevabı olmayan malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 2-istekliler teklif ettikleri ürünlere ait 1 er adet numuneyi son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine ambalajında üzerinde firma adı belirtilerek tutanakla teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune vermeyen , numune sunulmayan kalem olması halinde istekliye ait ilgili kısmın teklifi teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler İhale komisyonu tarafından teknik şartname hükümlerine göre değerlendirecektir. İhale Komisyonu, numunede olumsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili kısmı reddetme hakkına sahiptir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilere kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde numuneleri talepleri doğrultusunda teslim edilecek olup ; belirtilen süre içerisinde talep edilmeyen numuneler için hak talep edilemeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA BÜROSU adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR