ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI

Özel amaçlı at yemi satın alınacaktır

ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978843
Şehir : Bursa / Gemlik
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/158381
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
NİSAN 2016 KKKTEKŞ-Y-190 I Tek. Şart. 2.3.3.1 mad. 18.500 kg Çeşit-1 Tür-1 Tay Başlangıç Yemi, 2.3.3.2 mad. 50.000 kg Çeşit-1 Tür-2 Tay Büyütme Yemi, 2.3.2.2 mad. 55.000 kg Çeşit-2 Kısrak Yemi, 2.3.2.3 mad. 80.000 kg Çeşit-3 Yetişkin At Yemi alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığı - Engürücük Köyü Mevki / GEMLİK / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

4 KISIM ÖZEL AMAÇLI AT YEMİ ALIMI
AS.VET.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

4 Kısım Özel Amaçlı At Yemi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/158381

1-İdarenin
a) Adresi : KURŞUNLU YOLU, ENGÜRÜCÜK MEVKİİ 16600 GEMLİK/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2245190210 - 2245190219
c) Elektronik Posta Adresi : asvetokegtmrk_SAKB@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : NİSAN 2016 KKKTEKŞ-Y-190 I Tek. Şart. 2.3.3.1 mad. 18.500 kg Çeşit-1 Tür-1 Tay Başlangıç Yemi, 2.3.3.2 mad. 50.000 kg Çeşit-1 Tür-2 Tay Büyütme Yemi, 2.3.2.2 mad. 55.000 kg Çeşit-2 Kısrak Yemi, 2.3.2.3 mad. 80.000 kg Çeşit-3 Yetişkin At Yemi alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) 668 Mal Saymanlığı Depoları Gemlik / BURSA
c) Teslim tarihi : Satın alınan TİP-1 ÇEŞİT-1 TÜR-1 Tay Başlangıç Yemi, TİP-1 ÇEŞİT-1 TÜR-2 Tay Büyütme Yemi, TİP-1 ÇEŞİT-2 Kısrak Yemi ve TİP-1 ÇEŞİT-3 Yetişkin At Yemi teslimi aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. -ÖZEL AMAÇLI TAY BAŞLANGIÇ YEMİ; 1’inci taksit sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (On) takvim günü içerisinde 6.500 Kg., 2’nci taksit 2-11 Eylül 2019 tarihleri arasında 6.000 Kg., 3’üncü taksit 20-30 Ocak 2020 tarihleri arasında 6.000 Kg. olmak üzere toplam 18.500 kg teslim edilecektir. -ÖZEL AMAÇLI TAY BÜYÜTME YEMİ; 1’inci taksit sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (On) takvim günü içerisinde 20.000 Kg., 2’nci taksit 2-11 Eylül 2019 tarihleri arasında 15.000 Kg., 3’üncü taksit 20-30 Ocak 2020 tarihleri arasında 15.000 Kg. olmak üzere toplam 50.000 kg teslim edilecektir. -ÖZEL AMAÇLI ÇALIŞAN AT (KISRAK) YEMİ; 1’inci taksit sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (On) takvim günü içerisinde 20.000 Kg., 2’nci taksit 2-11 Eylül 2019 tarihleri arasında 20.000 Kg., 3’üncü Taksit 20-30 Ocak 2020 tarihleri arasında 15.000 Kg. olmak üzere toplam 55.000 kg teslim edilecektir. -ÖZEL AMAÇLI YETİŞKİN (DAMIZLIK) AT YEMİ; 1’inci taksit sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (On) takvim günü içerisinde 30.000 Kg., 2’nci taksit 2-11 Eylül 2019 tarihleri arasında 25.000 Kg., 3’üncü taksit 20-30 Ocak 2020 tarihleri arasında 25.000 Kg. olmak üzere toplam 80.000 kg teslim edilecektir. 10.3.2. Satın alınan at yemleri sözleşmenin 10.3.1 inci maddede belirtildiği şekilde As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) 668 Mal Saymanlığı depolarına teslim edilecektir. Taksitlerden herhangi birinin teslimatının son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline denk gelirse müteakip ilk iş gününde teslimat yapılabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar mesai günlerinde ve mesai saatlerinde yapılır. 10.3.3. Teslim edilen mal kat’i kabulü yapılıncaya kadar (Red edilme hali hariç) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre malın ilgili birliğe teslim edildikten sonra yüklenicinin muayene ve kabul işlemlerine başlanması için idareye yazılı olarak müracaat ettiği tarih ile muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir. 10.3.5. Yüklenici getirdiği malın Red edilmesi halinde Red edilen malın yerine normal teslim süresi içinde 1 (bir) defa, ayrıca yüklenicinin işi normal sürede tamamlayamadığı için idare tarafından çekilecek ihtarlı süre içinde 1 (bir) defa yeni mal getirebilecektir. 10.3.6. Çeşitli nedenlerle bir taksitin kati kabulü yapılmadan bir sonraki taksit muayenede olabilir. Sonraki taksitin kati kabulü yapılırsa bedeli ödenir. Önceki taksitin ifa edilmemesi sebebiyle sözleşmenin fesih edilmesi gerekiyorsa, sonraki taksitin tesellüm edilmesi ve kati kabulü bu fesih işlemini durdurmaz. Yüklenici bu hususu peşinen kabul eder ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığı - Engürücük Köyü Mevki / GEMLİK / BURSA
b) Tarihi ve saati : 02.05.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığı - Engürücük Köyü Mevki / GEMLİK / BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığı - Engürücük Köyü Mevki / GEMLİK / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR