TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oyun grupları, spor aletleri ve kauçuk malzeme satın alınacaktır

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909148
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

TOSYA HABER 37 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2018/624063
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 KALEM OYUN GRUBU, 3 KALEM OYUN GRUBU YAN ELEMANLARI, 10 KALEM SPOR ALETLERİ, 700 METREKARE KARO KAUÇUK. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - KARGI MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:18 37300 TOSYA/KASTAMONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OYUN GRUPLARI, SPOR ALETLERİ VE KAUÇUK MALZEME
ALIMI VE MONTAJI İŞİ

TOSYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OYUN GRUPLARI, SPOR ALETLERİ VE KAUÇUK MALZEME ALIMI VE MONTAJI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/624063
1-İdarenin
a) Adresi : KARGI MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:18 37300 TOSYA TOSYA/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3663131009 - 3663132193
c) Elektronik Posta Adresi : tosyabelediyesi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM OYUN GRUBU, 3 KALEM OYUN GRUBU YAN ELEMANLARI, 10 KALEM SPOR ALETLERİ, 700 METREKARE KARO KAUÇUK.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MONTAJI YAPILACAK MALZEMELER İDARENİN GÖSTERECEĞİ MONTAJ ALANLARINA DİĞERLERİ İSE TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KUM VE ÇAKIL OCAĞI İŞLETMESİ SAHASINDAKİ DEPOYA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacak ve 60 gün içerisinde ürünler idaremize teslim edilecek ve montajı yapılacak.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - KARGI MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:18 37300 TOSYA/KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
Yüklenicinin; Üretim kapasite miktarı, sözleşme süresi göz önünde bulundurularak alım miktarına eşit olacaktır.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarla düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
1- TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
2- TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
3- TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
4- TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)
5- TS EN 1176-11 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 11: Havada asılı ağlar için ilave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri)
6- TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar (HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)
7- TS EN 16630 Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları
8- Tüm Ürünler için model bazlı TSE
9- ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 1.000.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi ihale dosyasında sunulacaktır
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılacak olan firmalar ihale gününden en az 2 (iki) gün öncesine kadar MODEL 1 ve MODEL 4 nolu oyun grubu modellerinden birer adet teknik şartnameye uygun numuneleri Fen İşleri Müdürlüğünün göstereceği alanlara kuracaklardır. Uygun görülen numuneler tutanakla teslim alınıp istekliye verilecek ve tutanak ihale teklif dosyası içerisinde sunulacaktır. Numunesi onaylanmayan veya numuneleri getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Numuneler:
MODEL - 1 : OYUN GRUBU 1 adet
MODEL - 4 : OYUN GRUBU 1 adet
İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önce kurulan numuneleri ile sözleşme sonrasında teslim edilen ürünlerinde farklılık olduğu takdirde, sözleşme tek taraflı fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü çocuk oyun grubu ve spor kondisyon aletlerinin üretimine ve satışına ilişkin belge ve/veya belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TOSYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - KARGI MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:18 37300 TOSYA/KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR