HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oyun grubu ve karo kauçuk zemin alınacaktır

HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078075
Şehir : Şanlıurfa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ŞANLIURFA 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/559158
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 kalem 1125 adet oyun grubu ve yedek parçası, 2500 m² karo kauçuk alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Haliliye Belediyesi ilçe sınırları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Haliliye Belediyesi Esentepe Mah.Necmettin Cevheri Bulvarı No:9 Karaköprü/Şanlıurfa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OYUN GRUBU VE KARO KAUÇUK ZEMİN ALIMI


HALİLİYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OYUN GRUBU VE KARO KAUÇUK ZEMİN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/559158
1-İdarenin
a) Adı : HALİLİYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Esentepe mahallesi Necmettin Cevheri bulvarı No:9 63200 KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4143133443 - 4143142882
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : OYUN GRUBU VE KARO KAUÇUK ZEMİN ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 15 kalem 1125 adet oyun grubu ve yedek parçası, 2500 m² karo kauçuk alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Haliliye Belediyesi ilçe sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacak olup 450 gün içerisinde idarenin ihtiyacı nispetinde ürünlerin peyder pey montajı yapılıp eksiksiz teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Haliliye Belediyesi Esentepe Mah.Necmettin Cevheri Bulvarı No:9 Karaköprü/Şanlıurfa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1.Ürünlere ait; Model bazında TSE belgeleri
2.TS EN 1176-1/ 04.02.2010 Standartlarına uygunluğu (Güvenlik)
3.TS EN 1176-3 / 04.02.2010 Standartlarına uygunluğu (Kaydıraklar)
4.TS EN 1176-11 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri-Bölüm 11: Havada Asılı Ağlar İçin İlâve Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri).
5.TS EN 71-3:2013+A1:2014 (Polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu)
6.Oyuncak güvenliği polietilen malzemeler için yanmazlık test raporu.
7.Polietilen malzemeler için Fitalat test raporu.(Polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı Fitalat maddelerini içermediğini gösteren olumlu test raporu.)
8.Polietilen malzemeler için PAH test raporu.(PAH testi AfPS GS 2014:01 e göre yapılacaktır. (Polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı PAH maddelerini içermediğini gösteren olumlu test raporu
9.İp ürünler için TS EN 71-2+A1:2014-04 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait ilgisine göre; belgelerini veya dengi uluslararası kritere uygunluk belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Oyun grubu alımı ve montajı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR