BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oyun grubu satın alınacaktır

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064788
Şehir : İstanbul / Beykoz
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/498898
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 Kalemden Oluşan, Toplam 96 Adet Oyun Grubu Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz / İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE

OYUN GRUBU ALIMI BEYKOZ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/498898

1-İdarenin
a) Adresi : Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. 43 34820 BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4446661 - 02163313302
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@beykoz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalemden Oluşan, Toplam 96 Adet Oyun Grubu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Beykoz İlçe Sınırları İçerisinde, İdarenin Göstereceği Alanlar.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra 26.12.2019 tarihine kadar teslim ve montajı tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 05.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
- Teknik Şartnamede yer alan Şekil 5’teki ürüne ait EN 1176:3 sertifikası
- Teknik Şartnamede yer alan Şekil 52, Şekil 30 ve Şekil 41’e ait EN 1176:1,2 sertifikalar
- Teknik Şartnamede yer alan Şekil 19’a ait EN 1176:1,6 sertifika
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- Teknik Şartnamede Yer Alan Şekil B.3’te yer alan ve en az 120x120cm ebatlarında çelik ağ numunesi teslim edilecektir.
- Teknik Şartnamede Yer Alan Şekil 4 ve Şekil 5 ‘e uygun h:150 cm kaydırak numunesi teslim edilecektir.
- Teknik Şartnamede Yer Alan Şekil 50’ye uygun Salıncak konstrüksiyonunu oluşturan ayak ve kirişlerin bağlantı detayını gösterir numune ile ayak ankrajı dahil numunesi teslim edilecektir.
-Teknik Şartnamede Yer Alan Şekil 19 ‘a uygun ankrajıyla beraber motorsiklet modeli zıp zıp numunesi teslim edilecektir.
-Teknik Şartnamede Yer Alan Şekil 15’e uygun montaja hazır halde 1 adet tahterevalli tip 1 numunesi teslim edilecektir.
-Teknik Şartnamede Yer Alan Şekil 25 ‘e uygun 1 adet ayak üzerine ankraj ve kirişlerin bağlantısını gösterir numunesi teslim edilecektir.
-Teknik Şartnamede Yer Alan Şekil 41, Şekil 52 ve Şekil 98’e uygun salıncak oturağı ve salıncak bağlantı elemanları dahil numunesi teslim edilecektir.
-Teknik Şartnamede Yer Alan Şekil 16’ya uygun Oturma Elemanı numunesi teslim edilecektir.
-Teknik Şartnamede Yer Alan Şekil 82’ye uygun tramboline ait komple zıplama matı, yaylarıyla beraber numunesi teslim edilecektir.
Numune Teslim Yeri ve Adresi
İstenilen numuneler, Belediyemiz Hobi Bahçeleri (Çubuklu Mahallesi Kiremitdere Cad. No:34/A Çubuklu/Beykoz) deposuna, ihale tarihinden en az 1 (bir) gün öncesi akşam saat 16:00’ya kadar numune teslim tutanağı karşılığında teslim edilecektir. Numune teslim tutanağının 1 (bir) nüshası ihale dosyasında sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü çocuk oyun grubu imalatı ve/veya satışı.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beykoz Belediye Başkanlığı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR