DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oyun grubu açık alan spor aletleri ve kauçuk satın alınacaktır

DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152672
Şehir : Kocaeli / Darıca
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/144224
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
44 KALEMDE OYUN GRUBU, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE KAUÇUK ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi - Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Cad. No:9 Kat-3
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OYUN GRUBU, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE KAUÇUK ALIMI İŞİ
DARICA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


OYUN GRUBU, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE KAUÇUK ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/144224

1-İdarenin
a) Adresi : NENEHATUN MAH. AKÇADAĞ SOK. NO: 3 41700 DARICA/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 4447441 - 2627455950
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@darica.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 44 KALEMDE OYUN GRUBU, AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VE KAUÇUK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İlçemiz Sınırları İçerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tarafından Montaj Yerleri Hazırlanmış olan Parklar
c) Teslim tarihi : Sözleşme konusu mal kalemleri, işin süresi içerisinde idarenin istediği miktarda ve istediği tarihlerde İstediği yerlere peyderpey olarak montajları yapılarak teslim edilecektir. Bahse konu malın tamamı 180 (yüzseksen) takvim günü içerisinde teslim edilmiş olacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi - Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Cad. No:9 Kat-3
b) Tarihi ve saati : 10.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamenin Ürün Bazlı Modellerinde Tanımlanan Tüm Çocuk Oyun Gruplarında Her Bir Model İçin Ayrı Ayrı Turkak Onaylı “OYUN ALANI ELEMANLARI MODEL BİLGİLENDİRMESİ EK FORMU” İle Birlikte (MODEL BAZLI) Aşağıdaki Belgeler Teklif Dosyasında Sunulacaktır.
1- TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)
2- TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)
3- TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)
4- TS EN 1176-5 (Çocuk oyun alanı ekipmanı ve yüzey kaplaması - Bölüm 5: Karuseller için ek özel güvenlik gereksinimleri ve test yöntemleri)
5- TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)
6- TS EN 1176-11 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 11: Havada Asılı Ağlar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)
7- TS 12427 HİZMET STANDART BELGESİ (Yetkili Servisler – Oyun, Spor Ve Av Amaçlı Alet Ve Makineler İçin – Kurallar)
8- TS EN 16630 Açık Hava Egzersiz Aletleri Sunulan ürün uygunluk belgesi Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır.
Yüklenici Montaj İşlemleri tamamlanan Ürünleri, TSE Muayene Gözetim Uzmanına Kontrol Ettirecek ve Uygunluk Belgesini İdare Tarafından Yapılacak Muayene Kabul Denetimi Öncesinde İdareye Teslim Edecektir. Ayrıca Tüm Denetim Masrafları Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre Gerçekleştirilmiş Çocuk Oyun Parkı Ekipmanları temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi - Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Cad. No:9 Kat-3 İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR