ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oyun elemanları ve dış mekan spor aletleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00762386
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 03.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2018/97289
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25 Kalem Muhtelif Türde Çocuk Oyun Elemanları ve Dış Mekan Spor Aletleri Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale ve toplantı Salonu Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Cad. No:9 Adapazarı / SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOCUK OYUN ELEMANLARI VE DIŞ MEKAN SPOR ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

ADAPAZARI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Türde Çocuk Oyun Elemanları ve Dış Mekan Spor Aletleri Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/97289

1-İdarenin

a) Adresi

:

DAĞDİBİ MAHALLESİ ENKA OKULLARI CD. 9 MERKEZ ADAPAZARI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2643233754 - 2643233140

c) Elektronik Posta Adresi

:

parkbahceler@adapazari.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25 Kalem Muhtelif Türde Çocuk Oyun Elemanları ve Dış Mekan Spor Aletleri Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde idarenin göstereceği park alanlarına montajları yapılarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

Yer teslimi yapıldıktan sonra 150 gün içerisinde Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde idarenin göstereceği park alanlarına montajları yapılarak teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale ve toplantı Salonu Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Cad. No:9 Adapazarı / SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

02.04.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamenin A,B,C,D ve E maddelerinde tanımlanan Çocuk Oyun Grupları için her bir model için ayrı ayrı onaylı “TSE Oyun Alanı Elemanları Model Bilgilendirmesi Ek Formu” (Model Bazlı TSE Belgesi) teklif dosyasında bulunacaktır.
İsteklilerce teklif edilecek ürünler TSE EN 1176-1,2,3,6 ve TS EN 16630, TS 12427 (Hizmet Yeterlilik Belgesi) standartlarına uygun olacak ve bu belgeler teklif mektubunda sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak firmalar ihale teknik şartnamesinde yer alan B ve C maddesinde belirtilen ürünleri numune olarak ihale saatinden önce idaremizin göstereceği alana montajı yapılarak teslim edecektir. Ürünler ile ilgili teslim tutanağı düzenlenecek ve bu teslim tutanağı ihale dosyasına eklenecektir.
İhale sonuçlandıktan sonra en düşük fiyat esasına göre ilk firmadan başlamak üzere numunelerin teknik şartnameye uygunluğu kontrol edilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü Çocuk Oyun Donatı Elemanları, Oyun grupları ve Dış Mekan Spor Aletleri temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adapazarı Belediyesi Gelir Müdürlüğü'ne doküman bedeli yatırıldıktan sonra Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Caddesi No:9 Adapazarı / Sakarya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Cad. No:9 Adapazarı / SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR