ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Oxygeneratör satın alınacaktır

ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/134444
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Kalem Oxygeneratör Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi E Blok /İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 KALEM OXYGENERATÖR ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANTALYA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

1 Kalem Oxygeneratör Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/134444
1-İdarenin
a) Adresi : VARLIK MAHALLESI KAZIM KARABEKIR CADDESI 07050 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422494458 - 2422494848
c) Elektronik Posta Adresi : murat.suzer@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Oxygeneratör Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ambarı
c) Teslim tarihi : İhale konusu malzemeler hastanemizin ihtiyaçları doğrultusunda Yüklenicinin kendisine ve/ veya tebligat için göstereceği adrese tebliğinden itibaren 10 (On ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Malzemeler ilgili birimin ihtiyaçları doğrultusunda birimin istediği miktarda konsinye bırakacaktır, Son kullanım tarihi yaklaşan ürünler firma tarafından uzun miatlılar ile değiştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi E Blok /İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 02.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesinin sunulması zorunludur
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen malzemelere ait Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD Sayılı AB Direktiflerine uygun) kapsamına girip, CE Uygunluk işareti iliştirilmesi zorunluluğu bulunan;
a)Teklif edilen bu kapsamdaki ürünlerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal bilgi Bankasına (TITUBB) veya UTS kayıt bildirimi yapılmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olduklarını tevsik edici belgeler. Ayrıca, Teklif edilen bu kapsamdaki ürünlere ait TITUBB tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir.
b)İstekli firmalar teklif edilen bu kapsamdaki ürünlerin, üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerinin TITUBB’a kayıtlı olduklarına dair firma tanımlayıcı numaralarını, bayileri ise, Bayii Tanımlayıcı numaralarını tevsik edici belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)İhale konusu Malzemelere ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal katalog ve/ veya fotoğrafları ile orijinal ambalajı içerisinde 1'er adet numuneleri teklif zarfı ile beraber verilecektir. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir aynı numune olarak getirilecektir. birebir aynı olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
ihale komisyonuna teslim edilen numunelerin kullanılması durumunda istekli ürün ile ilgili olarak hiç bir hak talebinde bulunmayacaktır.
b) Teknik şartnameye kalem kalem cevap verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanını satın almak isteyenler; TÜRKİYE HALK BANKASI ANTALYA ŞUBESİ TR 13 0001 2009 5700 0044 1000 13 nolu hesaba ihale döküman bedelini yatırabilirler. Yatırılan tutara ait makbuz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi E Blok 1. Kat E1001 Nolu Satınalma Odasına ihale saatinden önce ulaştırılması gerekmektedir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi E Blok 1. Kat E1001 Nolu Satınalma Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR