KARA KUVVETLERİ 1. ORDU KOMUTANLIĞI

Otomotiv yedek parça ve dış lastik satın alınacaktır

KARA KUVVETLERİ 1. ORDU KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/227676
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 (İKİ) KISIM 60 (ALTMIŞ) KALEM RENAULT MARKA ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA VE MUHTELİF ARAÇLAR İÇİN DIŞ LASTİK ALIMI] 1’İNCİ KISIM: RENAULT MARKA ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA (56 KALEM), 2’NCİ KISIM: MUHTELİF ARAÇLAR İÇİN DIŞ LASTİK (4 KALEM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
1’inci Ordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu Selimiye-Üsküdar / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1.ORDU K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

2 KISIM (60 KALEM) RENAULT MARKA ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA VE MUHTELİF ARAÇLAR İÇİN DIŞ LASTİK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/227676

1-İdarenin
a) Adresi : 1 INCI ORDU IHALE KOMISYON BASKANLIGI 34600 SELİMİYE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165568000 - 2163107929
c) Elektronik Posta Adresi : 1orihlkombsk@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 (İKİ) KISIM 60 (ALTMIŞ) KALEM RENAULT MARKA ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA VE MUHTELİF ARAÇLAR İÇİN DIŞ LASTİK ALIMI] 1’İNCİ KISIM: RENAULT MARKA ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA (56 KALEM), 2’NCİ KISIM: MUHTELİF ARAÇLAR İÇİN DIŞ LASTİK (4 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1'inci Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası Taşınır (Dayanıklı)-122 Mal Saymanlığı Depoları Selimiye/Üsküdar/İSTANBUL
c) Teslim tarihleri : Alımı yapılacak olan malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde her kısım için defaten teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 1’inci Ordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu Selimiye-Üsküdar / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.05.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1’inci Ordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Selimiye-Üsküdar / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1’inci Ordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Selimiye-Üsküdar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR