BURSA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Otomatik taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt satın alınacaktır

BURSA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/265421
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10.000 Litre Motorin-Motorin(diğer) ve 500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11.06.2019 - 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa DKMP İl Şube Müdürlüğü Fethiye Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:133 Nilüfer Bursa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BURSA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI İÇİN OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BURSA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BURSA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI İÇİN OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/265421

1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BURSA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : FETHİYE FATİH SULTANMEHMET BULVARI 133 16040 NİLÜFER/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2242417200 - 2242417202
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BURSA DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI İÇİN OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 Litre Motorin-Motorin(diğer) ve 500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarece ilgili firmanın Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarından peyder pey temin edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2019 tarihine kadar peyder pey akaryakıt alımı yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.06.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa DKMP İl Şube Müdürlüğü Fethiye Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:133 Nilüfer Bursa


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR