ŞANLIURFA İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Otomatik tanıma sistemi satın alınacaktır

ŞANLIURFA İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079389
Şehir : Şanlıurfa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

DAMGA 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/555435
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 kalem RFID Malzemesi alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi ve Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞANLIURFA İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

RFID (RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA TEKNOLOJİSİ, RADYO FREKANSI KULLANILARAK NESNELERİ TEKİL VE OTOMATİK OLARAK TANIMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

RFID (RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA TEKNOLOJİSİ, RADYO FREKANSI KULLANILARAK NESNELERİ TEKİL VE OTOMATİK OLARAK TANIMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
ŞANLIURFA HALK KÜTÜPHANESİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RFID (RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA TEKNOLOJİSİ, RADYO FREKANSI KULLANILARAK NESNELERİ TEKİL VE OTOMATİK OLARAK TANIMA SİSTEMİ MAL VE YAZILIM ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/555435
1-İdarenin
a) Adı : ŞANLIURFA HALK KÜTÜPHANESİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ATATÜRK MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CADDESİ 1 63100 TOPÇU MEYDANI ŞANLIURFA MERKEZ/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4143131165 - 4143131165
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : RFID (RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA TEKNOLOJİSİ, RADYO FREKANSI KULLANILARAK NESNELERİ TEKİL VE OTOMATİK OLARAK TANIMA SİSTEMİ MAL VE YAZILIM ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :

8 kalem RFID Malzemesi alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi ve Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 55 gün içerisinde Mallar teslim edilerek gerekli montajı yapılır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 55 gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve Özel Sektör de he türlü güvenlik kapı sistemi Barkot okuma sistemi ve RFID teknoloji işeri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR