İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Otobüsler için kaliper ve kaliper tamir malzemeleri satın alınacaktır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095172
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 10.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/632748
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
37 KALEM MUHTELİF OTOBÜSLER İÇİN KALİPER VE KALİPER TAMİR MALZEMELERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.01.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eshot Genel Müdürlüğü / İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 - 35380 - Buca / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

37 KALEM MUHTELİF OTOBÜSLER İÇİN KALİPER VE KALİPER TAMİR MALZEMELERİ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


37 KALEM MUHTELİF OTOBÜSLER İÇİN KALİPER VE KALİPER TAMİR MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/632748

1-İdarenin
a) Adresi : İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 35380 BUCA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 02322935603 - 02322935616 - 02322820317 - 02322820420
c) Elektronik Posta Adresi : malihaleleri@eshot.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 37 KALEM MUHTELİF OTOBÜSLER İÇİN KALİPER VE KALİPER TAMİR MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici sözleşme konusu yedek parçaları; İdaremizin “Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı İnönü Mahallesi No: 500 Buca-İzmir” adresinde bulunan Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez Ambarına teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : - Yüklenici sözleşme konusu yedek parçaları; sözleşme tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günü içerisinde teslim edecektir. - Kısmi teslimat yapılabilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eshot Genel Müdürlüğü / İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 - 35380 - Buca / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 03.01.2020 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tarafından teklif edilecek yedek parçalara ait marka ( varsa parça veya katalog numarası) bilgilerini belirten belgeyi (belge istekli tarafından imzalanmış ve kaşeli olacaktır.) teklif zarfının içinde teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
İstekliler tekliflerinde, sadece orijinal ibaresini belirtip parça veya katalog numarasını belirtmemeleri halinde,
Teklif ettikleri yedek parçaya ait yetkili satıcı belgesi sunmaları halinde sundukları yetkili satıcı belgesine ait araç imalatçısının veya ana mal imalatçısının Teknik şartname Madde 3.1’de belirtilen OEM veya Parça Numarasını teklif ettiği kabul edilecektir.
Teklif ettikleri yedek parçaya ait yetkili satıcı belgesi sunmamaları halinde araç imalatçısının Teknik şartname Madde 3.1’de belirtilen OEM veya Parça Numarasını teklif ettiği kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eshot Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 Kat: Zemin 35380 - Buca / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR