İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Otobüsler için engelli rampası satın alınacaktır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01164140
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 15.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/236369
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 KALEM OTOBÜSLER İÇİN ENGELLİ RAMPASI SETİ VE ENGELLİ RAMPASI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.06.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eshot Genel Müdürlüğü İhale Salonu / İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 Ek Hizmet Binası Kat: 2 - 35380 - Buca / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OTOBÜSLER İÇİN ENGELLİ RAMPASI SETİ VE ENGELLİ RAMPASI SATIN ALINACAKTIR
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 KALEM OTOBÜSLER İÇİN ENGELLİ RAMPASI SETİ VE ENGELLİ RAMPASI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/236369
1-İdarenin
a) Adı : ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 35380 Gediz BUCA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2322935603 - 2322935616 - 2322820317 - 2322820420
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 KALEM OTOBÜSLER İÇİN ENGELLİ RAMPASI SETİ VE ENGELLİ RAMPASI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM OTOBÜSLER İÇİN ENGELLİ RAMPASI SETİ VE ENGELLİ RAMPASI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici sözleşme konusu malzemeleri; İdaremizin “Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, İnönü Mahallesi, No: 500 BUCA-İZMİR” adresinde bulunan Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ambarına teslim edecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşme konusu malzemeleri; sözleşme tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içinde teslim edecektir. Kısmi teslimat yapılabilir.
d) İşe başlama tarihi : Bu sözleşmenin yürürlük tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.06.2020 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eshot Genel Müdürlüğü İhale Salonu / İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 Ek Hizmet Binası Kat: 2 - 35380 - Buca / İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-. İstekliler teklif ettikleri malzemelerin markalarını (varsa parça numarası) belirten belgeyi teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
2- Teklif edilen engelli rampalarının en az 350 kg taşıma kapasitesine sahip olduğunu gösteren, TMMOB Makine Mühendisleri Odası’n dan alınmış “Engelli Rampası Statik Analiz Raporu“ nu teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR