TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Ortodonti tıbbi demirbaş ve sarf malzemesi alınacaktır

TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00971443
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 29.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER TRAK 29.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/147508
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KALEM ORTODONTİ TIBBİ DEMİRBAŞ VE SARF MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ TOPLANTI SALONU ( 2. KAT İDARİ BİRİM) (Gündoğdu-Turgut Mah. Osmangazi Bulv. No:43/2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORTODONTİ TIBBİ DEMİRBAŞ VE SARF MALZEMESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ- TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ


ORTODONTİ TIBBİ DEMİRBAŞ VE SARF MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/147508

1-İdarenin
a) Adresi : GÜNDOĞDU TURGUT MAH. OSMANGAZİ BULV. NO: 43/2 59030 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822620022 - 2822626518
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag.agiz@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM ORTODONTİ TIBBİ DEMİRBAŞ VE SARF MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Medikal ve Biyomedikal Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3(üç) iş günü içinde işe başlanır. Malzemeler depoların yazılı talebi doğrultusunda firmalardan çekeceği ihale siparişlerini, sözleşme süresince en az 1 (bir) en fazla 3 (üç) defa sipariş olacak şekilde talep edeceklerdir. Tedarikçinin uhdesinde kalan tüm ürünlerin siparişlerinin birleştirilmesine gayret edilecektir. Yüklenici hastanemize sipariş yöntemini ve bildirim numarasını veya mail adresini yazılı bildirecektir. (Sözleşme yapıldıktan sonra depo birimine bildirim yapılacaktır. ) Sipariş evraklarının firmanın eline ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde malzeme teslimatının yapılması gerekmektedir. Mal alımları muayene ve kabul yönetmeliği esasları dahilinde, Depolara her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ TOPLANTI SALONU ( 2. KAT İDARİ BİRİM) (Gündoğdu-Turgut Mah. Osmangazi Bulv. No:43/2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ)
b) Tarihi ve saati : 18.04.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas ürün/ürünlerin ve teknik şartnamede alıma esas ürünle/ürünlerle birlikte verilmesi istenen cihaz/ürün/malzeme/el aletleri vb ürün/ürünlere ait aşağıdaki belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
a) İstekli, teklif ettiği ürün/ürünlerin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunmak zorundadır. (Teklif edilen ürün/ürünlerin kayıtlı olması gerekmediği durumda da bunu belirten resmi yazı sunulmalıdır.) Teklif edilen ürün/ürünlerin UBB veya ÜTS barkod numaraları ihale komisyonumuzca kontrol edilecek onaylanmış ürün/ürünler değil ise ürün/ürünlerin alımı yapılmayacak ve teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır.
c) İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır. Teklif edilen ürün/ürünlerin UBB veya ÜTS barkod numaraları ihale komisyonumuzca kontrol edilecek onaylanmış ürün/ürünlerin UBB veya ÜTS Bayiliği olmayan ürün/ürünlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d) İstekli, teklif edeceği ürün/ürünlerin (TİTUBB veya ÜTS) internet çıktılarının üzerine ürün/ürünlerin sıra numaralarını yazacaklardır.
e) İstekli, T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt zorunluluğu bulunmayan ürün/ürünlerin için istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (Sağlık Bakanlığından alınmış) sunulması halinde ürün/ürünlerin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır. Mevzuatı gereği CE, TSE v.b belgeleri olmalı ve bu belgeler ihale dosyası ile birlikte sunulmalıdır.
f) Teklif Mektuplarında UBB veya ÜTS Barkod numaraları malzemenin yanına yazılmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Firmalar teklif ettikleri bütün el aletleri ve sarf malzemeler için teklif ettikleri ürünün birebir aynısını numune olarak ihale tarihinden önce mesai saatleri içinde satınalma birimine teslim edeceklerdir. İhale tarihinde (gününde) numune teslim alınmayacaktır. Numune olarak verilen ürünler denenecektir.
Deneme sonunda kabul edilen numuneler ihale süresi bitimine kadar şahit numune olarak saklanacaktır. Şahit numune olarak saklanan ürünler ihale listesinin miktarından düşülecek olup firmalar hak iddiasında bulunmayacaklardır. Kabul edilmeyen numuneler içinse sözleşme yapıldıktan sonra üç ay içinde dilekçe ile başvurarak geri iadesini talep ederek, firmalara malzemeler haliyle iade edilecek ve teslim alınan numuneler ile ilgili firmalar hak iddiasında bulunmayacaklardır. Dilekçe ile süresinde iadesini talep etmeyen firmaların numuneleri ise hastanemiz tarafından kullanılacaktır.
2-Getirilen numunelerin bir kenarına firmasını belirten bir ibare koyacak (firma adı veya bir amblem) ve numunenin ihtiyaç listesindeki sıra numarası belirtilecek olup firma tarafından hazırlanmış bir liste ile imza karşılığı Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.
3-Ürünlerin değerlendirilmesinde; numunelerin denenmesi ve şartnameye uygunluk esastır.
4-Teknik şartnameye uyum sağlamadığı tespit edilen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5-Numune verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6- İhale komisyonu, gerek görüldüğü takdirde ek numune isteyebilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ - SATINALMA BİRİMİ-Gündoğdu Turgut Mahallesi Osmangazi Bulvarı No: 43/2 TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ -SATINALMA BİRİMİ (Gündoğdu-Turgut Mah. Osmangazi Bulv. No:43/2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR