ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu Büyükşehir Belediyesi içmesuyu ve kanalizasyon malzemesi alacaktır

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091532
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : DURUGÖL MAH. / BAHCELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YENİ HABER 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/613696
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 KISIM 22 KALEM İÇMESUYU VE KANALİZASYON MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulv. No: 453 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İÇMESUYU VE KANALİZASYON MALZEMESİ
ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İÇMESUYU VE KANALİZASYON MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/613696

1-İdarenin
a) Adresi : DURUGÖL MAH. ATATÜRK BULVARI 453 52100 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4522330696 - 4522330031
c) Elektronik Posta Adresi : destek@oski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 5 KISIM 22 KALEM İÇMESUYU VE KANALİZASYON MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : 1.KISIM: Karapınar Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü 80.Yıl Cumhuriyet Arıtma Tesisi - Cumhuriyet Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı Ambarı Altınordu/ORDU 2.KISIM: Karapınar Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü 80.Yıl Cumhuriyet Arıtma Tesisi Altınordu/ORDU 3.KISIM: Cumhuriyet Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı Ambarı Altınordu/ORDU 4.KISIM: Karapınar Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü 80.Yıl Cumhuriyet Arıtma Tesisi - Cumhuriyet Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı Ambarı Altınordu/ORDU 5.KISIM: Karapınar Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü 80.Yıl Cumhuriyet Arıtma Tesisi - Cumhuriyet Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı Ambarı Altınordu/ORDU
c)Teslim tarihi : Yüklenici ürünlerin tamamını sözleşme imza tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde teslim edecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulv. No: 453 Altınordu/ORDU
b)Tarihi ve saati : 26.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1.KISIM: PE 100 İçmesuyu Borusu için; TS EN 12201-2+A1
2.KISIM: Koruge Boru için; TS EN 13476-1
3.KISIM: Düktil Boru için; TS EN 545
4.KISIM: Sfero Döküm Baca Kapağı için; TS EN 124-2
5.KISIM: Prefabrik Beton Baca Elemanları; TS EN 1917
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel Sektörde Tek Sözleşmeye Bağlı 1. ve 2. KISIMLAR için İçme Suyu veya Kanalizasyon Boruları ve ek parçaları, 3 KISIM: Düktil Boru ve Ek Parçaları, 4.KISIM için sferodöküm baca kapağı, 5. KISIM için Prefabrik baca elamanları veya beton, betonarme boru elamanları Mal Alım İşİ Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulv. No: 453 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR