MANİSA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Onkoloji sarf malzemeleri satın alınacaktır

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941929
Şehir : Manisa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA OLAY 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/45900
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 KALEM 2019 YILI 9 KALEM ONKOLOJİ SARF MALZEME ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa Şehir Hastanesi Baştabipliği
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ŞEHİR HASTANESİ-MANİSA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 YILI 9 KALEM ONKOLOJİ SARF MALZEME ALIM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/45900

1-İdarenin
a) Adresi : Adnan Menderes Mah. 132 Sk. 15 ŞEHZADELER/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362292600 - 2362312870
c) Elektronik Posta Adresi : manisa.sehir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM 2019 YILI 9 KALEM ONKOLOJİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Manisa Şehir Hastanesi Ambar Birimi
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 280 takvim günüdür. Malzemeler sözleşme tarihinden sonra 31/12/2019 tarihine kadar Hastanemiz ihtiyaç ve stok kapasitesi göz önüne alınarak idarenin talep ettiği miktarlarda peyder pey teslim edilecektir. Yüklenici idarenin istediği miktardaki ürünleri her parti için talep tarihinden itibaren en az 5 (beş) gün içinde, teslim edecektir. Hastane idaresinin ve ilgili sarf depo biriminin uygun gördüğü hallerde teslim edilecek miktarın az olması yada sarfiyatın fazla olması durumlarında malın tamamı bir defada teslim alınabilir. İdarenin ilgili birimi tarafından malzemeler peyder pey alınarak T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Başkanlığının çıkartılmış olduğu ; genelgeleri doğrultusunda Azami Stok Miktarını aşmayacak şekilde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Manisa Şehir Hastanesi Baştabipliği
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a)T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün 01.03.2010 tarih ve 8310 sayılı (2010/11 sayılı genelge) T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi bulunması zorunludur. b)Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı ve ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi teklifle birlikte sunmalıdır. c)İhaleye teklif veren firmaların firma tanımlayıcı no ile (İstekli bayi ise TİTUBB´da kayıtlı bayi tanımlayıcı nosu)teklif edilecek ürünlerin ticari markasını ve barkot numarasını teklif mektuplarına veya ayrı bir belgeye yazmak suretiyle belgeleyeceklerdir.d)Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmayan ürünlerin/cihazların alımı yapılmayacaktır.kapsam dışındaki ürünlerde ise teklif edilen ürünün kapsam dışında olduğu belgelendirmek şartıyla üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esas alınacağından istekliler bu hususu tekliflerinde belgelendirmelidirler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)İhalede adı geçen tüm kalemler için numune verilecektir. Numuneler ihale öncesinde numune teslim tutanağı ile birlikte imza karşılığında satınalma servisine teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde teklif veren firmanın adı ve numunenin hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir. b) İstekliler teklif etmiş oldukları kalemlere ilişkin teknik şartnameye uygunluk belgesini teklif ile birlikte ihale komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa Şehir Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Şehir Hastanesi Satın Alma Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR