BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ

Onkoloji birimi için tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01000320
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN ÇAĞDAŞ 22.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/246578
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Onkoloji Birimi İçin Tıbbi Sarf Malzeme Alımı 5 Kalem
İşin Yapılacağı Yer
:
Batman Bölge Devlet Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Batman Bölge Devlet Hastanesi İdari Bina 2.Kat İhale Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BATMAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Batman Bölge Devlet Hastanesi

Onkoloji Birimi İçin Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2019/246578

1- İdarenin

a) Adresi : Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi No:1 / Batman MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası: 04882213065-66 - 04882213068
c) Elektronik posta adresi: batmandhs5@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.batmanbdh.gov.tr/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Onkoloji Birimi İçin Tıbbi Sarf Malzeme Alımı 5 Kalem
b) Teslim yeri : Batman Bölge Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim günüdür.
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 360 gün içerisinde İdarenin yazılı talebi üzerine peyder pey teslimi gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Batman Bölge Devlet Hastanesi İdari Bina 2.Kat İhale Odası
b) Tarihi ve saati : 13.06.2019 - 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a) İsteklilerce teklif edilen malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)`ye kayıtlı olduğuna dair UBB numarasını teklif mektuplarında belirtecek veya ayrı liste halinde teklif zarfının içerisinde verecektir. Farklı boyutlarda ürün çeşitliliği gerektiren malzemeler için (birden fazla UBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) )kaydı gerektiren) UBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) numaralarının liste halinde ihale dosyasında bulunması yeterli olacaktır.
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi
olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Malların numune/katalog/fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
a)İhalede adı geçen tüm kalemler için numune verilecektir. Numuneler ihale öncesinde numune teslim tutanağı ile birlikte imza karşılığında satınalma servisine teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde teklif veren firmanın adı ve numunenin hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Batman Bölge Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR