SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Oksijen tüpü ve oksijen tüpü başlığı satın alınacaktır

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/200105
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kalem Oksijen Tüpü ve Oksijen Tüpü Başlığı Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi-Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OKSİJEN TÜPÜ VE OKSİJEN TÜPÜ BAŞLIĞI ALIMI
SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Oksijen Tüpü ve Oksijen Tüpü Başlığı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/200105

1-İdarenin
a)Adresi:
Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 MERKEZ/SİVAS
b)Telefon ve faks numarası: 3462256367 - 3462246700
c)Elektronik Posta Adresi: sivas.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
9 Kalem Oksijen Tüpü ve Oksijen Tüpü Başlığı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ve Gemerek Devlet Hastanesine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalamaya müteakip işe başlanacak olup, iş bitim tarihi sözleşme imza tarihinden başlamak üzere 180 (yüzseksen) takvim günüdür. İlgili sağlık Tesisinin siparişi ile tek seferde teslim edilecektir. İlgili sağlık tesisleri siparişlerini Faksla yoluyla yapacak olup; aynı gün faksın teyidi idare tarafından yapılarak faksın bildirildiği gün bildirim tarihi sayılacaktır. İlgili Sağlık Tesisinin siparişini yüklenici firmaya fiili tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde ilgili sağlık tesisine teslimi yapılacaktır. Müdürlüğümüz, Yüklenicinin teslim edeceği ürünlerle ilgili olarak; teslimat programı, teslimat yeri ve Dağıtım Listesi içerisinde yer alan, Sağlık Tesislerinin ihtiyaç miktarları arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi-Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi)
b) Tarihi ve saati: 08.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İlgili belgeler Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; Teknik şartnamelerinde belirtilen kalemler için katalog, broşür veya teklif ettikleri ürünün tüm dış görünümünü net olarak gösteren tam boyut resmini de içeren orijinal dokümanlarını üzerinde şartnamede belirtilen özellikleri sıra numarasına göre işaretleyerek teklif dosyasında sunmalıdır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi-Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR