MERSİN ANAMUR DEVLET HASTANESİ

Oksijen, Protoksit D azot ve Karbondioksit gazı satın alınacaktır

MERSİN ANAMUR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047222
Şehir : Mersin / Anamur
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ POSTASI 07.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/425248
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM OKSİJEN GAZI ,PROTOKSİT D AZOT GAZI VE KARBONDİOKSİT TIBBİ GAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anamur Devlet Hastanesi Satın alama Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OKSİJEN,PROTOKSİT D AZOT GAZI VE KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ANAMUR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


3 KALEM OKSİJEN,PROTOKSİT D AZOT GAZI VE KARBONDİOKSİT GAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/425248

1-İdarenin
a) Adresi : SAGLIK MH. DR.ABDULLAH ÇELIK CD. 22 33640 ANAMUR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3248148880 - 3248142355
c) Elektronik Posta Adresi : mersindhs1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM OKSİJEN GAZI ,PROTOKSİT D AZOT GAZI VE KARBONDİOKSİT TIBBİ GAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ANAMUR BOZYAZI AYDINCIK OKSİJEN GAZI 30000 M3 1300 M3 2000 M3 PROTOKSİT D AZOT GAZI 650 KG 100 150 KG KARBONDİOKSİT GAZI 42 KG 0 0
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (gün) gün içerisinde peyder pey 10.10.2020 tarihine kadar.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Anamur Devlet Hastanesi Satın alama Odası
b) Tarihi ve saati : 24.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 29 Haziran 2004 tarih ve 027013 sayılı genelgesi gereğince Medikal gazlarının ( narkoz gazı, oksijen v.b ) alımı ihalesinde “Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünce düzenlenen ithal, üretim ve dolum izin belgeleri “ibraz edilecektir. İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış depolama ve dağıtım izin belgesi de ibraz edilecektir.Yüklenici firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Anamur Devlet Hastanesi Satın alma Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR