BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Odun ve kömür satın alınacaktır

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168219
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 01.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/255296
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Meşe Odun :40.000 kg. Ceviz Kömür:66.000 kg. Fındık Kömür:40.000 kg. Portakal Kömür:214.000 kg Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım mh. Hat. cd. No:4 Osmangazi/Bursa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020-2021 YILI ODUN VE KÖMÜR ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020-2021 YILI ODUN VE KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/255296

1-İdarenin
a) Adresi : Dikkaldırım Mah. Hat. Cad. No:4 OSMANGAZİ/BURSA 16090 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242956000 - 2242334461
c) Elektronik Posta Adresi : bursa.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Meşe Odun :40.000 kg. Ceviz Kömür:66.000 kg. Fındık Kömür:40.000 kg. Portakal Kömür:214.000 kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik şartname ekinde liste halinde belirtilen Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlere teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Malın %50'si sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde idarenin ekli listede gösterdiği yerlere idarece oluşturulan teslim programı doğrultusunda teslim edilecektir. Geri kalan mallar İdare tarafından yazılı olarak (resmi yazı, elektronik posta, fax) sipariş çekildikten sonra peyderpey teslim edilecek olup siparişlerde İdare tarafından 10 (on) iş gününden az olmamak üzere teslim süresi belirtilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım mh. Hat. cd. No:4 Osmangazi/Bursa
b) Tarihi ve saati : 18.06.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
KÖMÜR İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLER;
1- İTHALATÇILARIN İTHALATÇI KAYIT BELGESİ, (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)
2- ÜRETİCİLERİN UYGUNLUK İZİN BELGESİ, (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)
3- DAĞITICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ, (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)
4- SATICILARIN İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ) İLE KATILABELİRLER.
5- BU ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGELERE SAHİP FİRMALARIN ÜRÜNÜNÜ SATMAYA VE BELGELERİNİ KULLANMAYA YETKİ VERDİĞİ FİRMALAR DA İHALEYE KATILABİLECEKTİR. BU YETKİ BELGELERİNİN ASLI VEYA ASLINA UYGUNLUĞU NOTERCE ONAYLANMIŞ ÖRNEKLERİNİ TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.
6 - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA ÇIKARILAN MEVZUATLARA (ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTORLÜ YÖNETMELİĞİ) UYGUN OLARAK KÖMÜRLERİN YURT İÇİNDE SATILABİLMESİ İÇİN YETKİLİ LABORATUVARLARDA YAPTIRILMASI ZORUNLU OLAN KÖMÜR ANALİZ SONUÇLARINA İLİŞKİN ANALİZ RAPORLARININ, TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE SUNULMASI ZORUNLUDUR. SUNULAN ANALİZ RAPORUNUN TEKLİF EDİLEN KÖMÜRE AİT OLMASI GEREKMEKTEDİR.
Yukarıda istenen belgelerden aday veya istekli kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım mh. Hat. cd. No:4 Osmangazi/Bursa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR