GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ

NST cihazı fetal monitör alımı yapılacaktır

GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/437278
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Adet NST Cihazı (Fetal Monitör) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nizip Devlet Hastanesi Fatih Sultan Mahallesi Barak Sokak No: 52
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NST CİHAZI FETAL MONİTÖR) ALIMI

DEVLET HASTANESİ -NİZİP SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

NST CİHAZI FETAL MONİTÖR) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/437278
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Sultan Mah. Barak Sk. No:52 27700 NİZİP/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3425175400 - 3425180032
c) Elektronik Posta Adresi : www.gaziantepdhs2@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet NST Cihazı (Fetal Monitör)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Nizip Devlet Hastanesi Ayniyat Biyomedikal Depo Birimi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacak 1.Yüklenici, cihazı kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle birlikte Teknik Şartnamede/Şartnamelerde belirtilen montaj için gerekli her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Cihazın nakliye ve montajı sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan ve giderlerden yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür. 2. Cihazın teslimatı sırasında ilgili bölümün yetkilisi ile birlikte, ilgili Sağlık Tesisi tarafından tespit edilecek en az bir teknik eleman bulunur. Düzenlenecek teslimat tutanağında Sağlık Tesisinin Muayene ve Kabul Komisyonu ve yüklenici firma yetkilisinin imzaları tam olmadan cihaz teslim alınmaz. 3.Yüklenici, cihazı monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini, kalibrasyonunu yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır. Yüklenici firma bu testlere ait bir rapor hazırlayıp, İlgili Sağlık Tesisi tarafından belirlenen teknik elemana teslim etmekle yükümlüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Nizip Devlet Hastanesi Fatih Sultan Mahallesi Barak Sokak No: 52
b) Tarihi ve saati : 23.09.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesini" aslı veya noter onaylı sureti veya idare tarafından aslı idarece görülmüştür yapılmış suretini ihale dosyasında sunacaklardır.
2. Üretici ve/veya ithalatçı firmalar ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayiler " T.C ilaç ve Tıbbi Cihaz U.B.B'ye veya UTS (Ürün Takip Sistemi)ne " kayıtlı olduklarına dair belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.(kapsam dışı olan malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır.)
2. Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesi ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca kapsam dışı ürünü teklif veren firmalarca, imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ihale dosyasında sunulacaktır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif eden istekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesini" aslı veya noter onaylı sureti veya idare tarafından aslı idarece görülmüştür yapılmış suretini ihale dosyasında sunacaklardır.
2. Üretici ve/veya ithalatçı firmalar ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayiler " T.C ilaç ve Tıbbi Cihaz U.B.B'ye veya UTS (Ürün Takip Sistemi)ne " kayıtlı olduklarına dair belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.(kapsam dışı olan malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır.)
2. Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesi ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca kapsam dışı ürünü teklif veren firmalarca, imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ihale dosyasında sunulacaktır
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)-İstekliler ,teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bakası`na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı olduğunu gösterir Barkod numaraları ve markalarını Birim Fiyat Teklif Cetveli veya ekli bir listede belirteceklerdir.b)-Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığınca onaylı olacaktır.c)-Aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya istekliler, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ,ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB`a kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır. d) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.e)- İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır. f)-Söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teknik şartnameye uygunluk belgesi: Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".......marka.......model.....cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır. 2-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında cihazların veya ürünleri kullanma kılavuzu ve etiket bilgileri yönetmelikleri uygun olarak Türkçe olacaktır. Türkçe etiket ve kullanma kılavuzu bulunmayan tıbbi cihazların muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.3-İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında Teknik şartnamede/Şartnamelerde belirtilen şekilde ve şartlarda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren 1. ve 2. İstekli firmanın demostrasyonu komisyon tarafından kabul edildiği takdirde diğer istekli firmaların demoları yapılmadan ihale sonuçlandırılacaktır. 4. Demoda teknik şartnamede belirtilen özelliklerden herhangi birini gösteremeyen veya eksik kurulum yapan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiş olduğu yerde yapılacaktır.5-İstekli, satışını teklif ettiği cihazların teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına eklemek zorundadır. Başka bir dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Sultan Mahallesi Barak Sokak No: 52 Nizip /Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR