BEYKOZ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ

Nalburiye, elektrik, sıhhi tesisat ve boya malzemeleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00768199
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/109897
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018 YILI 255 KALEM NALBUR, ELEKTRİK, SIHHI TESİSAT VE BOYA MALZEMELERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beykoz Devlet Hastanesi Satınalma Birimi- Saip Molla cad. Kısayol sok. No:1 Beykoz/İST
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
NALBURİYE, ELEKTRİK, SIHHİ TESİSAT VE BOYA MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -BEYKOZ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2018 YILI 255 KALEM NALBUR, ELEKTRİK, SIHHI TESİSAT VE BOYA MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/109897

1-İdarenin
a) Adresi : Saip Molla Cad.Kısayol Sok. No:1 34800 Paşabahçe BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163222210 - 2164137959
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmapasabahce@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018 YILI 255 KALEM NALBUR, ELEKTRİK, SIHHI TESİSAT VE BOYA MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Beykoz Devlet Hastanesi Teknik Servis Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Hastane idaresi malzemeleri talebe göre sipariş edecektir.Söz konusu malzemeler 2018 yılı içersinde peyder pey alınacaktır.Malzemelerin bir kısmını veya tamamını alma zorunluluğu bulnmamaktadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beykoz Devlet Hastanesi Satınalma Birimi- Saip Molla cad. Kısayol sok. No:1 Beykoz/İST
b) Tarihi ve saati : 28.03.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstanbul İl sınırları içersinde faaliyet göstersiğine dair İstanbul Ticaret Sanayi veya Esnaf ve Saankarlar odasına kayıtlı olduğuna dair belge

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beykoz Devlet Hastanesi Satınalma Birimi- Saip Molla cad. Kısayol sok. No:1 Beykoz/İST adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beykoz Devlet Hastanesi Satınalma Birimi- Saip Molla cad. Kısayol sok. No:1 Beykoz/İST adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR