İSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ

Nalbur, elektrik, temizlik, kırtasiye malzemesi ve basılı evrak satın alınacaktır

İSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960577
Şehir : İstanbul / Arnavutköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/106651
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
180 Kalem-Hastanemiz İhtiyacı Nalbur, Elektrik, Temizlik, Kırtasiye Malzemesi ve Basılı Evrak Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:1165 Posta Kodu: 34275 Arnavutköy / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NALBUR, ELEKTRİK, TEMİZLİK, KIRTASİYE MALZEMESİ VE BASILI EVRAK SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ-ARNAVUTKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Hastanemiz İhtiyacı Nalbur, Elektrik, Temizlik, Kırtasiye Malzemesi ve Basılı Evrak Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/106651
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:1165 Posta Kodu: 34275 Arnavutköy/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 453 12 12 - 0212 597 55 43
c) Elektronik Posta Adresi : istanbuldhs33@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 180 Kalem-Hastanemiz İhtiyacı Nalbur, Elektrik, Temizlik, Kırtasiye Malzemesi ve Basılı Evrak Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Arnavutköy Devlet Hastanesi ilgili depoları
c) Teslim tarihi : İlgili deponun yazılı talebi/Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb. ile) doğrultusunda belirtilen Miktarlar 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. Tüm malzemeler için sözleşme süresi içinde tek seferde veya peyder pey sipariş geçilebilecektir. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) arası malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Sözleşme süresi boyunca bir firmaya en fazla 4 (Dört) kez sipariş geçilebilecektir. İhale listesindeki kağıt ürünler Tuvalet Kağıdı, Fotokopi Kağıdı ve Kağıt Havlular için ise en fazla 2 kez sipariş geçilebilecek olup, sözleşme imzalanmasına müteakip 3 ay içinde tüm kağıt ürünler teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:1165 Posta Kodu: 34275 Arnavutköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 01.04.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecekleri mallara ilişkin marka/model bilgisini tekliflerinde yada ayrı bir formda belirteceklerdir, Ayrıca ürün/ürünlere ait varsa görsel çıktılarını ihale dosyasında bulunduracaklardır.
İhale listesinde yer alan Plastik ürünler için tek bir numune, Suntalamlar ve Profiller için için küçük kesilmiş bir numune vermeleri yeterli olacaktır. Armatür ve Lambaların tamamı ve 157. ila 180. sıra arasındaki kalemlere ilişkin istekli firmalarca numune verilecektir.
İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde ihale listesinde yer alan numune teslim edilmemiş herhangi bir kalem/kalemler için numune talebinde bulunulabilecektir. Numune talebi idare tarafından yazıyla talep edilebilecek olup, yazının tebliğini takip eden günden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde istekli tarafından numune/numuneler ürünün orijinal ambalajında ve 2 nüsha düzenlenecek tutanak ile ilgiliye teslim edilecektir. Belirtilen süre içerisinde numune tesliminde bulunmayan isteklilerin ilgili kalem/kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman Bedeli; ihale kayıt numarası, ihalenin adı ve istekli vergi numarası belirtilmek suretiyle hastanemizin Halk Bankası Vatan Caddesi Şubesinde bulunan TR86 0001 2009 8870 0044 0000 17 İBAN No'lu hesabına Havale/EFT ile yatırılacak olup Doküman ise hastanemiz Satınalma Biriminden alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arnavutköy Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR