ABANT İ.BAYSAL ÜNİ.REKT.SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BŞK.

Mutfak malzemesi satın alınacaktır

ABANT İ.BAYSAL ÜNİ.REKT.SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874157
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/496332
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
124 Kalem Mutfak Malzemeleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonu Kültür Merkezi binası Gölköy Yerleşkesi BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

124 Kalem Mutfak Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/496332

1-İdarenin
a) Adresi : A.İ.B.Ü. KÜLTÜR MERKEZİ GÖLKÖY YERLEŞKESİ BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742534516 - 3742534637
c) Elektronik Posta Adresi : saglikkultur@ibu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 124 Kalem Mutfak Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Gölköy Yerleşkesi /BOLU
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 17 Aralık 2018 Tarihine kadar montajları yapılmış, çalışır vaziyette teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonu Kültür Merkezi binası Gölköy Yerleşkesi BOLU
b) Tarihi ve saati : 06.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler Standardı mevcut olan ürünler için TSE den alınan TSE uygunluk belgesi ve/veya ?TS EN ISO 9001:2008 belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri malzemelere ilişkin katalog, broşür, teknik şartnamelerde istenilen hususları cevaplayan teknik şartnameye cevaplarını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.Katalog veya broşürlerin yeterli bilgiyi kapsamadığı durumlarda gerektiğinde numune görülerek karar verileceğinden, isteklilerin komisyonca numune istenmesi durumunda yeterli sayıda numuneyi vermek zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Merkezi binası (216 Nolu oda) Gölköy Yerleşkesi BOLU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Merkezi binası (216 Nolu oda) Gölköy Yerleşkesi BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR