MALATYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Mutfak malzemeleri satın alınacaktır

MALATYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048779
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/426646
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
84 Kalem Mutfak Ekipmanları Yeni Açılacak olan Akçadağ ve Doğanşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları ihtiyaçlarına binaen sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde tek seferde ürünler teslim edilecek.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Toplantı Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUTFAK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

MALATYA E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


84 Kalem Mutfak Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/426646

1-İdarenin
a) Adresi : ÖZAL MAH. ANKARA ASFALTI KARAKAVAK MEVKI YAKINCA BELDESI 44100 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222380153 - 4222380193
c) Elektronik Posta Adresi : malatyaetczv@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 84 Kalem Mutfak Ekipmanları Yeni Açılacak olan Akçadağ ve Doğanşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları ihtiyaçlarına binaen sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde tek seferde ürünler teslim edilecek.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İhalede Alınacak Tüm Ürünler yarı yarıya AKÇADAĞ ve DOĞANŞEHİR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA , MALATYA E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU GÖZETİM VE KONTROLÜNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan 15 gün sonra tüm ürünler kurumun belirteceği miktarda ayrı ayrı Akçadağ ve Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumlarına teslimatı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 04.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
-Bütün cihaz, makine ve demirbaş özellikli mutfak ekipmanları 2 Yıl içerisinde bozulması ve kırılması durumunda temini için Malatya İli Sınırları İçerisinde Yetkili teknik servis olacak ve garanti kapsamında gerekli bütün tamiratlar garanti kapsamında ücretsiz yapılacak. Teknik servis kapsamı Malatya İli Sınırları içerisinde olmayan makineler ,cihazlar ve diğer mutfak ekipmanları kabul edilmeyecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Alınacak olan tüm malzemelerin numuneleri malzeme tesliminden önce getirilerek Muayene Kabul Komisyonuna sunulacak Teknik Şartnameye uygun olmayan komisyon tarafından uygun olmayan ürünler yüklenici firmaya tutanak ile yazılı olarak bildirilecek ve uygun numunenin getirilmesi istenecek.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR