ALANYA L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Mutfak malzeme ve ekipmanları satın alınacaktır

ALANYA L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183585
Şehir : Antalya / Alanya
Yayınlandığı Gazeteler

ALANYA POSTASI 01.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/332239
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
56 KALEM MUTFAK MALZEME VE EKİPMANLARI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ALANYA L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ MAHMUTLAR MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.KÜÇÜK AHMETLER SOK.NO:17 ALANYA /ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUTFAK MALZEME VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-L TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

56 KALEM MUHTELİF MUTFAK MALZEME VE EKİPMANLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/332239
1-İdarenin
a) Adresi :Mahmutlar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Küçükahmetler Sokak No:17 Alanya/Antalya 07400 Mahmutlar Mahallesi ALANYA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası :2425287573 - 2425287575
c) Elektronik Posta Adresi :alanya.ltcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :56 KALEM MUTFAK MALZEME VE EKİPMANLARI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :ALANYA L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU NEZDİNDE AÇILACAK OLAN MANAVGAT S TİPİ KAPALI , MANAVGAT AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE MANAVGAT CEZAEVİ JANDARMA BÖLÜK KOMUTANLIĞINA KURULUM VE TESLİMAT YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi :ALANYA L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İLGİLİ PERSONELLERİ TARAFINDAN SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN HER BİRİNİN NUMUNESİ (BÜYÜK MAKİNA VE CİHAZLAR HARİÇ) MUAYENE KABUL HEYETİNE SUNULACAKTIR. MUAYENE KABUL HEYETİ TARAFINDAN KONTROL EDİLEN MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU DENETLENECEK VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN MALZEMELER DEĞİŞTİRİLEREK TEKRAR MUAYENE KABUL HEYETİNE SUNULACAKTIR. BÜYÜK MAKİNA VE CİHAZLAR YARİNDE GÖRÜLEREK VEYA KATALOG,RESİM,TEKNİK ÖZELLİK BAKILARAK TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU DENETLENECEK VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN MALZEMELER DEĞİŞTİRİLEREK TEKRAR MUAYENE KABUL HEYETİNE SUNULACAKTIR. UYGUN GÖRÜLEN MALZEMELERİN TESLİMATI İDARENİN BELİRLEYECEĞİ ZAMAN DİLİMLERİNDE TEK SEFERDE VEYA PEYDERPEY OLARAK YAPILACAK , YÜKLENİCİ TARAFINDAN HER TESLİMATA İLİŞKİN 2 SURET TESLİM TESELLÜM HAZIRLANACAK İLGİLİ PERSONELLERE VERİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ALANYA L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ MAHMUTLAR MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.KÜÇÜK AHMETLER SOK.NO:17 ALANYA /ANTALYA
b) Tarihi ve saati :23.07.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİMATI YAPILAN VE MUAYENE KABUL HEYETİNDEN KABUL GÖREN, ELEKTRONİK AKSAMLI MALZEMELERDE, KULANICIDAN KAYNAKLANMAYAN ARIZALARIN EN AZ 2 YIL GARANTİ KAPSAMINDA ÜCRETSİZ TAMİR EDİLMESİNİ YÜKLENİCİ KAŞE VE İMZASIYLA İDAREMİZE DİLEKÇE İLE BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yüklenici firma teklif ettiği ürünlere ait TSE, ISO,CE belgelerini İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Büyük cihazlar ve makinalar hariç teknik şartnamede belirtilen malzemelerin numuneleri ve katalogları Kuruma malzeme teslimatından önce 1'er adet getirilecek ve muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yüklenici firmaya tutanak ile yazılı olarak bildirilecek ve uygun numunelerin getirilmesi istenilecektir. Büyük cihazlar ve makinaları, Kurum uygun görürse numuneleri yüklenicinin deposunda görebilecek, eğer Kurum için uygun olmadığı koşullarda yüklenici katalog ve resimlerini kuruma getirecektir.Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yüklenici firmaya tutanak ile yazılı olarak bildirilecek ve yeni numune istenilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK RESMİ YA DA ÖZEL KURULUŞLARA YAPILMIŞ TEK SÖZLEŞMEYE BAĞLI MUTFAK MALZEME VE EKİPMAN SATIŞLARI KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALANYA L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ MAHMUTLAR MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.KÜÇÜK AHMETLER SOK.NO:17 ALANYA /ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR