HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ

Mutfak ihtiyaçları alınacaktır

HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/107923
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. KISIM EKMEK ALIMI 6000 KG EKMEK 2. KISIM BARDAK SU ALIMI 75.000 ADET BARDAK SU 3. KISIM LPG MUTFAK GAZI ALIMI 30 ADET 12 KG LIK LPG 50 ADET 45 KG LIK LPG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
AYDINEVLER MAHALLESI ARSLANKÜME EVLERI 20 HAYRABOLU/TEKİRDAĞ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hayrabolu Devlet Hastanesi Aydınevler Mahallesi Arslan Küme Evleri Sokak No:20 Hayrabolu/TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN METNİ

2019 MUTFAK İHTİYAÇLARI
DEVLET HASTANESİ -HAYRABOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 MUTFAK İHTİYAÇLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/107923
1-İdarenin
a) Adresi : AYDINEVLER MAHALLESI ARSLANKÜME EVLERI 20 HAYRABOLU/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2823154441 - 2823151222
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdagdhs4@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM EKMEK ALIMI 6000 KG EKMEK 2. KISIM BARDAK SU ALIMI 75.000 ADET BARDAK SU 3. KISIM LPG MUTFAK GAZI ALIMI 30 ADET 12 KG LIK LPG 50 ADET 45 KG LIK LPG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hayrabolu Devlet Hastanesi Mutfak Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben (3) üç gün içerisinde işe başlanacaktır .


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hayrabolu Devlet Hastanesi Aydınevler Mahallesi Arslan Küme Evleri Sokak No:20 Hayrabolu/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 19.03.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. KISIM EKMEK alımına teklif verecek isteklilerce;
1.Yetkili mercilerce verilmiş İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı'nın Aslı veya noter onaylı örneği teklif dosyasında sunulmalıdır.
2.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca Verilmiş Gıda Üretim Sertifikasının Aslı veya Noter Onaylı Örneği teklif dosyasında sunulmalıdır.
3. İsteklinin ürünleri satmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, bayi ise bayilik belgesi aslı veya noter onaylı sureti verilecektir.
2. KISIM BARDAK SU Alımına teklif verecek isteklilerce;
İsteklinin satmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, bayi ise bayilik belgesi aslı veya noter onaylı sureti verilecektir.
Üretici Firmaya Ait Doğal Kaynak Suyu Veya Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatının Onaylı Bir Örneğini Teklif Zarfında Sunacaklardır.
3. KISIM LPG MUTFAK GAZI alımına teklif verecek isteklilerce;
a) İsteklinin likitgaz dolumu tüplerini satmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, bayi ise bayilik belgesi aslı veya noter onaylı sureti verilecektir.
b) Hastanemizde kullanılacak olan likitgaz tüplerin TSE standartlarına uygun olduğuna dair belge sunulacaktır.
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hayrabolu Devlet Hastanesi 2. Kat Satınalma Birimi Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hayrabolu Devlet Hastanesi Aydınevler Mahallesi Arslan Küme Evleri Sokak No:20 Hayrabolu/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR