BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif vinil, baskı folyusu ve yardımcı malzemeler alınacaktır

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00963593
Şehir : İstanbul / Büyükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 20.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/118427
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17 Kalem Muhtelif Vinil, Baskı Folyosu ve Yardımcı Malzemeler Mal Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Toplantı Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF VİNİL, BASKI FOLYUSU VE YARDIMCI MALZEMELER MAL ALIM İŞİ

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Vinil, Baskı Folyusu ve Yardımcı Malzemeler Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/118427
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah. Şehremini Sok. 1 34500 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 444 0 340 - 0(212) 883 55 64
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@bcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Kalem Muhtelif Vinil, Baskı Folyosu ve Yardımcı Malzemeler Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi Medya Ofis Atölyesi Büyükçekmece/İSTANBUL
c) Teslim tarihleri : Yüklenici, ihale konusu malları işe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde İdarenin isteği doğrultusunda peyderpey Teknik Şartnamede ön görülen şekilde Sözleşmenin 10.1.1. maddesindeki adrese teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Toplantı Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 11.04.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat İhale Bürosu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat İhale Bürosu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR