ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Muhtelif tıbbı cihaz satın alınacaktır

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891197
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/540005
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çekmeköy Devlet Hastanesi için muhtelif malzemeler alımı (10 Kalem cihaz - 2 Kalem telsiz - 1 Kalem röle) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÜMRANİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Çekmeköy Devlet Hastanesi için muhtelif malzemeler alımı ihalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/540005

1-İdarenin
a) Adresi : Elmalikent mahallesi Ademyavuz caddesi 1 34760 Kazımkarabekir ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166321818 - 2166327121
c) Elektronik Posta Adresi : umraniyesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çekmeköy Devlet Hastanesi için muhtelif malzemeler alımı (10 Kalem cihaz - 2 Kalem telsiz - 1 Kalem röle)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlgili Deposu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Teslimatlar; hastane tarafından ihtiyaç doğrultusunda (peyderpey ya da tek seferde) sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 15(onbeş) iş günü içinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin ÜTS/TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) ÜTS/TİTUBB sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS/UBB kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB kaydı verilmelidir.
3- Ürün set olarak isteniyorsa sete ait ÜTS/UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da ÜTS/UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların ÜTS/UBB kaydı sunulmalıdır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhalede SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzemelere ait isteklilerce teklif edilen ürünlerin ÜTS/TİTUBB kayıt numarası MEDULA sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya ekli belgelere ürün numarası (barkodu) yazılmalıdır. Teklif edilen ürünlerin firma tarafından beyan edilen SUT kodlarında yanlışlık olması durumunda (SGK tarafından yapılan kontrollerde yanlış eşleşme olduğu anlaşılması v.b. gibi durumlarda) aradaki fark firmaya rücu edilecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Numaralı kalemlere teklif veren firmalar İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından verilen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'ni ihale dosyasında sunacaklardır.
1 Numaralı kalem için teklif veren firmaların teklif ettiği cihaz ASTM E-1965, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC) standartlarına uymalı ve bunu belgelendirerek ihale dosyasında sunmalıdır.
6 Numaralı kalem için teklif veren firmalar sistem ile uyumlu başka başlıklarda sunduğunu ve sistemle aynı marka olduğunu gösteren katalaoğu ihale dosyasında sunmalıdır.
6,7 Numaralı kalemler için teklif veren firmalar teklif ettikleri ürünün en az 5(beş) yıl garantili olduğuna dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır.
6,7,8,9,10 Numaralı kalemler için teklif veren firmalar tüm özellikeri orjinal katalogda işaretleyerek göstermek suretiyle ihale dosyasında sunacaklarıdr. (Fotokopi, bilgisayar çıktısı vs. kabul edilmeyecektir.)
9 ve 10 Numaralı kalemler için teklif veren firmalar teklif edilen LED ampulün en az 5(beş) yıl garantili olduğuna diar taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklarıdr.

11 Numaralı kalem için teklif verecek firmalar telsizin MIL-STD 810G'de belirtilen testleri karşıladığını belgelendirmelidir.
12 Numaralı kalem için teklif verecek firmalar telsizin MIL-STD 810 C/D/E/F/G'de belirtilen testleri karşıladığını belgelendirmelidir.
13 Numaralı kalem için teklif verecek firmalar kapsama alanını 1(Bir) adet UHF/VHF telsiz frekansı ile sağlayacaklarına dair taahhütname ve projeyi ihale dosyasında sunacaklardır.

12 Numaralı kalem için teklif verecek firmalar ürünün FCC sertifikası olduğunu beyan edeceklerdir.

11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar orjinal ürün kataloglarını ihale dosyasında sunacaklardır.
11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar söz konusu kalemlerin teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlanmış olan madde madde teknik şartnameye cevap belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar teslim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca cihazın her türlü yedek parça temini ve bakım onarımını yapmayı garanti ettiğine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır.
11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar önerdikleri ürünlerin üreticilerinden veya distribütöründen almış oldukları yetki belgesinin aslını ya da noter onaylı kopyasını ihale dosyasında sunacaklardır.

11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar İl'imzde en az 1 adet yetkili servis ve bayi listesini ihale dosyasında sunacaklardır.
11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar CE uygunluk beyanının bir kopyasını ihale dosyasında sunacaklardır.
11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar TSE 13100 Hizmet yeri yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar kati survey sonucu kazırlanan kapsama alanı haritalarını ihale dosyasında sunacak olup bu haritalar üzerinde hangi röle istasyonlarına hangi ekipmanları kuracağını beyan edeceklerdir.

11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar OKTH lisansını ihale dosyasında sunacaklardır.

11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar yurt içinde veya yurt dışında uygulamalarını gösteren referans listesi ihale dosyasında sunacaklardır.
11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar projede çalıştıracakları en az 3(Üç) kişi için yüksekte çalışabilirlik sertifikasını ihale dosyasında sunacaklardır.

11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar montaj ve bakım için laboratuarında en az 6 teknik personel bulunduracak ve bu ihale tarihi itibariyle SGK'dan alınacak aylık pirim çizelgesi ile gösterilecektir. Bu personelin firmada ne kadar süre ile çalışıtığı belgelenecektir.

11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar BTK onaylı "Sınıf 2" evrağını ihale dosyasında sunacaklardır.

11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar sistemin en az 3(Üç) yıl garantili olduğuna dair taahhütnameyi ve olası arızada 12 saat içerisinde yerinde teknik destek vereceğine ve arızaya müdahale edeceğine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır.

11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar ilgili personellere eğitim verileceğine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır.

11, 12, 13 Numaralı kalemler için teklif verecek firmalar kurulum sonrasında sistemin teknik özelliklerini, sistemin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlatan kitap hazırlayacak olup 3 nüsha olarak teslim edecek ve ayrıca bu kitap CD ortamında da 3 nüsha olarak vereceğine dair taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır.

Gerekli görüldüğü takdirde; İhaledeki tüm kalemlerle ilgili numune, katalog, demo istemi ve değerlendirmesi yapılabilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Numaralı kalemler için; benzer iş olarak, kamu kurumuna/kuruluşlarına yapılan tıbbi cihaz ihaleleri kabul edilecektir.
11,12,13 Numaralı kalemler için; benzer iş olarak, kamu kurumuna/kuruluşlarına yapılan el telsizi ihaleleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Satınalma Birimi Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Satınalma Birimi Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR