GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif malzeme satın alınacaktır

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01111768
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP EKSPRES 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/175
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 kısımda muhtelif malzeme alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Etkinliklerde Dağıtılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/715
1-İdarenin
a) Adresi : İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422111200 - 3422111293
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaziantep-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 kısımda muhtelif malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Alımı yapılacak mallar yüklenici tarafından, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne ve İdarenin belirleyeceği yerlere tutanakla teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşe Başlama tarihinden sonra; yükleniciye, ihtiyaç bildirim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yerine getirilmek üzere; en geç işe başlama tarihinden itibaren ( Oyun grubu malzemeler ile Karton bardak ve Islak mendil Hariç) • 1 Mart 2020’e kadar malzeme grubunun %30’u, • 1 Haziran-30 Temmuz 2020’e kadar malzeme grubunun %40’u • 1 Eylül-31 Aralık 2020’e kadar malzeme grubunun %30’u olmak üzere toplamda tüm malzeme gruplarının alınması planlanmıştır. İdare 10(on) gün önceden haber vermek şartıyla teslimat programında değişiklik yapabilecektir. Planlanan etkinlik malzeme dağıtımı idarenin belirlediği günlerde ve miktarlarda olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
b) Tarihi ve saati : 30.01.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
* İstekliler teklif ettikleri ürünlerin markalarını, birim fiyat teklif cetvelinde belirteceklerdir.
* İstekliler teklif ettikleri ürünlerden birer adet numuneyi, ihale son teklif verme saatinden önce, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü' ne teslim ederek teslim tutanağını ihale dosyasında sunacaklardır. Verilecek numuneler orijinal ambalajında olacaktır. Ambalajın üzerinde ürüne ait bilgiler, imal tarihi ve son kullanma tarihi olacaktır.
* İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan isteklilerin numuneleri değerlendirilecek olup, numuneleri ihale dökümanında belirtilen kriterlere uymayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
* Numunesi verilen ürünlerin markası ile sözleşme sonrasında teslim edilecek ürünlerin markası aynı olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR