TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif makineler alınacaktır

TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00836462
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ZAFER 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/337001
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 ADET RAY DELME MAKİNESİ SETİ,2 ADET KAYNAK MAKİNESİ SETİ,2 ADET SEYYAR JENERATÖR SETİ,4 ADET MOTORLU TESTERE SETİ,2 ADET DEKOPAJ SETİ MAL ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.07.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BEHİÇBEY-YENİMAHALLE/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF DEMİRYOLU BAKIM ŞEFLİKLERİ İHTİYACI OLAN 2 ADET RAY DELME MAKİNESİ SETİ,2 ADET KAYNAK MAKİNESİ SETİ,2 ADET SEYYAR JENERATÖR SETİ,4 ADET MOTORLU TESTERE SETİ,2 ADET DEKOPAJ SETİ ALIMI İŞİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF DEMİRYOLU BAKIM ŞEFLİKLERİ İHTİYACI OLAN 2 ADET RAY DELME MAKİNESİ SETİ,2 ADET KAYNAK MAKİNESİ SETİ,2 ADET SEYYAR JENERATÖR SETİ,4 ADET MOTORLU TESTERE SETİ,2 ADET DEKOPAJ SETİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/337001

1-İdarenin

a) Adresi

:

Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122111449 - 3122111225

c) Elektronik Posta Adresi

:

2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 ADET RAY DELME MAKİNESİ SETİ,2 ADET KAYNAK MAKİNESİ SETİ,2 ADET SEYYAR JENERATÖR SETİ,4 ADET MOTORLU TESTERE SETİ,2 ADET DEKOPAJ SETİ MAL ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

2.BÖLGE DEMİRYOLU BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY- YENİMAHALLE/ANKARA

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır 90 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BEHİÇBEY-YENİMAHALLE/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

19.07.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

SATIŞ SONRASI SERVİS VE BAKIMLARI İÇİN TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN YETKİLİ SERVİSLERİNİN LİSTESİNİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ İÇEREN DOKÜMAN TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

RAY DELME MAKİNESİ İÇİN TSE BELGESİ VEYACE BELGESİ VEYA ISO KALİTE BELGELERİNDEN BİRİSİ TEKLİFLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR. BU BELGEYİ TEKLİFLE BİRLİKTE SUNMAYAN İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2.KAT 209 NOLU ODA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BÜROSU GİRİŞ KAT NO:19 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR