ANKARA ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ

Muhtelif inşaat malzemesi satın alınacaktır

ANKARA ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945139
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANAYURT 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/63252
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
57 Kalem 2019 Yılı Muhtelif Elektrik Tesisat Malzemeleri, Su Tesisat Malzemeleri, Bina Bakım-Onarım Malzemeleri, Hırdavat Malzemeleri ve El Aletleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi 06760 Çubuk-ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI MUHTELİF ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ, SU TESİSAT MALZEMELERİ, BİNA BAKIM-ONARIM MALZEMELERİ, HIRDAVAT MALZEMELERİ VE EL ALETLERİ MAL ALIMI

Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi


2019 Yılı Muhtelif Elektrik Tesisat Malzemeleri, Su Tesisat Malzemeleri, Bina Bakım-Onarım Malzemeleri, Hırdavat Malzemeleri ve El Aletleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/63252

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı No.54 06760 Çubuk/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0312 837 81 10 - 0312 838 21 51

c) Elektronik Posta Adresi

:

cubuksatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

57 Kalem 2019 Yılı Muhtelif Elektrik Tesisat Malzemeleri, Su Tesisat Malzemeleri, Bina Bakım-Onarım Malzemeleri, Hırdavat Malzemeleri ve El Aletleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu ve Biyomedikal Demirbaş Depo

c) Teslim tarihi

:

İdarenin talebi doğrultusunda; İhale konusu mal/malzemenin tamamı tek seferde teslim alınacaktır. Şipariş yazısı tebliğ edildikten sonra 10(on) işgünü içerisinde malzeme teslimatı yapılacaktır. Sözleşme imzalanması ile işe başlanacaktır. Son teslimat 30.06.2019 tarihini geçmeyecektir. Başhekimliğimiz yüklenicinin teslim edeceği ürünlerle ilgili olarak; teslim programın değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi 06760 Çubuk-ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

28.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

7.5.6.1. Teklif edilen ürünler için ihale saatine kadar en az bir numune hastanemiz Ayniyat tüketim deposuna numune teslim formu ile orijinal ambalajında, üzerinde ihale sıra no, firma adı, markası, okunaklı silinmeyecek şekilde belirtilerek teslim edilecektir.
Ürünler için ihale dosyasına katalog konulabilecektir. İhale dosyasına Katalog konulacak ise ürünlerin sayfa no ları ve yerleri önceden ihale numarasına göre belirtilecektir. Katalog teslim ederek ihaleye katılım sağlayan ve en avantajlı teklif sahibi olan istekli firmadan numune istenilebilecek ve istek sonrası gelen numuneye göre değerlendirme yapılabilinecektir. Numune veya kataloğ teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7.5.6.2. İhale sonucunda idaremize teslim edilen numuneye ait teklifi, "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif" olarak değerlendirilmeyen ve ihale süreci tamamlandığında numune konusu kalemle/kalemlerle ilgili olarak sözleşme düzenlenmeyen malzemelerin numuneleri, bahsi geçen kalemle ilgili "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" istekliyle sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numune sahibi firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 10 (On) günlük süre sonrasında yapılacak numune iade istemi başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.5.6.3. İhale sonucunda "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" olarak karar verilen ve sözleşme imzalanan firmaların ilgili kaleme/kalemlere ait numuneleri sözleşme süresi tamamlanana kadar idaremizde muhafaza edilecektir. Sözleşme süresi tamamlanmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numuneler firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 10 (on) günlük süre sonrasında yapılacak numune iade istemi başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.5.6.4. İhale komisyonumuzca daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi amacı ile yeniden numune istenebilecek olup, bu talep yazılı olarak firmaya bildirilecek ve numuneler en geç üç iş günü içerisinde teslim edilecektir. Tekliflerin değerlendirmesi aşamasında kataloğu/numunesi olmayan, tekrar istenilmesine rağmen numunesi gelmeyen veya numunesi teknik şartnameye uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır. Numuneler için bedel ödenmeyecektir.
7.5.6.5. Numune Teslim Formu teslim edilen tüm malzemeler için eksiksiz olarak doldurulacaktır. İlgili depoya malzeme teslim edilecektir. Bu formun bir nüshası imzalı şekilde ihale dosyasına konulacaktır.
7.5.6.6. Numune Değerlendirme Formları her bir malzeme için ayrı ayrı ve eksiksiz olarak doldurulacak ve ilgili depo memuruna teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Satın alma Birimi 06760 Çubuk-ANKARA (Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara 2.Bölge Döner Sermaye Saymanlığı veznesine (Saymanlığın adresi ; Ankara Yıldırım Beyazıt Dışkapı E.A.H. Mevki Ek Binası Dışkapı-ANKARA’da bulunmaktadır.) veya Hastanemizin Halk Bankası Opera şubesi TR 8000 0120 0941 3000 0500 0153 nolu hesabına yatırılacaktır. (Dekontta; Doküman bedeli olduğu, İhale numarası, istekli adı ve istekli vergi numarası kesinlikle belirtilecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Satın alma Birimi 06760 Çubuk-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR