TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MAKİNA FABRİKASI

Muhtelif giyim malzemesi satın alınacaktır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MAKİNA FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168995
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 05.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/273106
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ekli listede belirtilen belirtilen 120 kişilik muhtelif giyim malzemelerinin elektronik kart / kupon veya benzeri araçlar marifetiyle ayni olarak teslimi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SİVRİHİSAR 2. CADDESİ NO:1 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR ( Haberleşme Servisi )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİYİM YARDIMI ( KORUYUCU GÜVENLİK MALZEMESİ ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/273106

1-İdarenin
a) Adresi : SİVRİHİSAR 2.CADDESİ NO:1 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 ( 10 HAT ) DAHİLİ 1857 - 0 222 230 59 15
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekli listede belirtilen belirtilen 120 kişilik muhtelif giyim malzemelerinin elektronik kart / kupon veya benzeri araçlar marifetiyle ayni olarak teslimi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarelerce ( Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikası, Eskişehir Makine Fabrikası ve Afyon İmalat Birimi ) ihale dokümanı eki icmal listede belirtilen sayıda olmak üzere yükleniciye verilecek isim listelerindeki her bir personel adına 31.12.2020 tarihine kadar geçerli Elektronik kart / kupon veya benzeri araçlar düzenlenecektir. Adı geçen İdare Birimlerimiz sözleşmenin taraflarına tebliğini müteakip koruyucu giyim malzemeleri için düzenlenecek Elektronik kart / kupon veya benzeri araçlar ile ilgili her türlü iş ve işlemi Yüklenici ile yapacaklardır. Düzenlenen bu Elektronik kart / kupon veya benzeri araçlar isim listelerinin yükleniciye tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde İdarelere (Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikası, Eskişehir Makine Fabrikası ve Afyon İmalat Birimi) teslim edilecektir. İlgili personelimizin renk ve beden seçimini temin maksadıyla giyim malzemeleri, İdareye teslim edilen elektronik kart / kupon veya benzeri araç marifeti ile Türkiye genelinde bulunan mağaza zincirlerinde veya şubelerinde veya anlaşmalı iş yerlerinde her bir personelimizin kendisine ayni olarak bizzat teslim edilecektir. Elektronik kart / kupon ve benzeri araçlar mağaza veya üye iş yerinin Türkiye genelindeki tüm şubelerinde ve on-line alışverişlerde de aynı şartlarda geçerli olacaktır. İnternet üzerinden yapılan tüm işlemlerde iade garantisi, her türlü kargo kampanyaları, indirim kampanyaları vb. tüm kampanya ve şartlardan yararlandırılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarelerce ( Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikası, Eskişehir Makine Fabrikası ve Afyon İmalat Birimi) ihale dokümanı eki icmal listede belirtilen sayıda olmak üzere yükleniciye verilecek isim listelerindeki her bir personel adına 31.12.2020 tarihine kadar geçerli Elektronik kart / kupon veya benzeri araçlar düzenlenecektir. Adı geçen İdare Birimlerimiz sözleşmenin taraflarına tebliğini müteakip koruyucu giyim malzemeleri için düzenlenecek Elektronik kart / kupon veya benzeri araçlar ile ilgili her türlü iş ve işlemi Yüklenici ile yapacaklardır. Düzenlenen bu Elektronik kart / kupon veya benzeri araçlar isim listelerinin yükleniciye tebliğ edildiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde İdarelere ( Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikası, Eskişehir Makine Fabrikası ve Afyon İmalat Birimi ) teslim edilecektir. İlgili personelimizin renk ve beden seçimini temin maksadıyla giyim malzemeleri, İdareye teslim edilen elektronik kart / kupon veya benzeri araç marifeti ile Türkiye genelinde bulunan mağaza zincirlerinde veya şubelerinde veya anlaşmalı iş yerlerinde her bir personelimizin kendisine ayni olarak bizzat teslim edilecektir. Elektronik kart / kupon ve benzeri araçlar mağaza veya üye iş yerinin Türkiye genelindeki tüm şubelerinde ve on-line alışverişlerde de aynı şartlarda geçerli olacaktır. İnternet üzerinden yapılan tüm işlemlerde iade garantisi, her türlü kargo kampanyaları, indirim kampanyaları vb. tüm kampanya ve şartlardan yararlandırılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SİVRİHİSAR 2. CADDESİ NO:1 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR ( Haberleşme Servisi )
b) Tarihi ve saati : 24.06.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin ihale konusu malları teslim etmek üzere, Eskişehir ve Afyon illerinde ve buna ek olarak en az 2 ( iki ) adet farklı il merkezinde ihale konusu giyim eşyalarının satışının yapıldığı kendi isimleri adına veya lisans, pazarlama sözleşmesi vb. kapsamında isimleri kullanılmak suretiyle kendi hesaplarına işlettikleri mağazalarının bulunması veya ihale konusu malzemelerin satışının yapıldığı Eskişehir ve Afyon illerinde buna ek olarak en az 2 ( iki ) adet farklı il merkezinde bulunan mağazalarla Üye İşyeri Sözleşmesinin bulunması zorunludur. (Mal teslimi yapılacak mağazaların her birinin Eskişehir ve Afyon illerinde ve ek olarak en az 2’er ( iki) adet farklı il merkezinde mağazası bulunması gereklidir). Buna ek olarak ihaleye teklif verecek olan zincir mağaza veya bu mağaza zincirleriyle üye işyeri sözleşmesi bulunan isteklilerin; personel sayımızın çoğunun Eskişehir'de olması nedeni ile Eskişehir ilinde teklif verilen ürünlerin satıldığı en az 2 mağazaya sahip olması zorunludur.
İstekliler ihale dokümanı ekinde örneği verilen “Mağaza Listesi” veya “Üye İşyerleri Listesinden” durumlarına uygun olanı doldurarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
Bu ihaleye; teklif edilen ürün gruplarının tamamının satıldığı mağaza zincirleri veya bu mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilecektir. Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firma/firmalardan kendilerine hitaben düzenlenmiş, ihale dokümanı eki mağaza anlaşmasını imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.
İsteklilerin Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre ihale konusu ürünleri kapsayan “Marka Tescil Belgesine” sahip olması ve bu belgeyi teklifleri ile birlikte sunmaları gereklidir. İsteklilerce lisans, pazarlama sözleşmesi vb. kapsamında isimlerini kullanmak suretiyle kendi hesaplarına işlettikleri mağazalarda mal teslimi yapılacak olması durumunda ayrıca bu markalar ile yapılan lisans, pazarlama sözleşmelerinin de sunulması gereklidir.
İsteklilerin üye işyeri anlaşması kapsamındaki mağazalarda mal teslimi yapılacak olması durumunda kendilerine ait “Marka Tescil Belgesi” aranmayacaktır. Ancak üye işyerlerinin Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre ihale konusu ürünleri kapsayan “Marka Tescil Belgesine” sahip olması ve bu belgelerin teklif ile birlikte sunulması gereklidir. Ayrıca üye işyerleri ile yapılan “Üye İşyeri Sözleşmeleri” ve ihale dokümanı ekinde örneği verilen “Üye İşyerleri Listesi” doldurularak teklif ile birlikte verilecektir. Üye işyeri sözleşmelerinin asgari 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olması şarttır.
Bütün mal kalemlerinin kadın/Erkek tek mağazada ya da tek üye işyerinde bulunması şartı aranmayacaktır. Ürünlerin Kadın/Erkek olmak üzere tamamının teslimi kaydıyla farklı mal kalemleri farklı mağazalarda ya da farklı üye işyerlerinde teslim edilebilecektir. Bu durum teklif ile birlikte sunulacak olan “Mağaza Listesi” veya “Üye İşyerleri Listesi” ile belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR