DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

Muhtelif giyim eşyaları satın alınacaktır

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181920
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 30.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/308911
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-Yazlık Ayakkabı (1545 Çift) - Kışlık Ayakkabı (1545 Çift) 2-Yazlık Pantolon (1545 Adet) - Kışlık Pantolon (1545 Adet) 3-Kışlık Gömlek (3090 Adet) 4-Tişört (3090 Adet) 5-Yelek (1545 Adet) -Mal Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DHMİ II SAYILI CETVELE TABİ KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİNE VERİLECEK OLAN MUHTELİF GİYİM EŞYALARI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

DHMİ II Sayılı Cetvele Tabi Koruma ve Güvenlik Personeline verilecek olan Muhtelif Giyim Eşyaları mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/308911

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
b) Adresi : EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122042846 - 3122128158
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : DHMİ II Sayılı Cetvele Tabi Koruma ve Güvenlik Personeline verilecek olan Muhtelif Giyim Eşyaları
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1-Yazlık Ayakkabı (1545 Çift) - Kışlık Ayakkabı (1545 Çift) 2-Yazlık Pantolon (1545 Adet) - Kışlık Pantolon (1545 Adet) 3-Kışlık Gömlek (3090 Adet) 4-Tişört (3090 Adet) 5-Yelek (1545 Adet) -Mal
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal Müdürlüğü Ana Deposuna yüklenici tarafından Teknik Şartnamesinde belirtilen şartlar dahilinde teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimat öncesi program: -Yüklenici tarafından; Yazlık/Kışlık Pantolon, Gömlek ve Tişörte ait beden ölçülerini belirlemek üzere kullanılacak numunelerin tüm beden ve ölçülerinde 4’er seri takım Pantolon, Gömlek ve Tişört, -Yazlık-Kışlık Ayakkabı numaralarını tespit etmek amacıyla kullanılacak numunelerden belirtilen her numaradan 4'er seri (Takım) Ayakkabı, -Yelek beden ölçülerinin tespiti amacıyla yüklenici ihalede vermiş olduğu numuneye göre hazırlayacağı bütün beden numaralarından ve XL bedenine ait bütün droplardan 4'er seri (Takım) Yelek olmak üzere, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı Eğitim ve İkmal Şube Müdürlüğüne teslim edecek olup, Yükleniciler bu teslim edilen ürünlerle ilgili herhangi bir talepte bulunmayacaktır. -İdarece Genel Müdürlük Merkez, Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü ile Başmüdürlükler/Müdürlükler de görev yapan Özel Güvenlik Personelinin ayak numaraları ve beden ölçüleri belirlenecek ve yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. -Yüklenici tarafından üretilecek ürünler, İdarece yükleniciye teslim edilecek numune ürünlerin beden kalıpları ile aynı ölçülerde üretim yapılacaktır. -Yüklenicinin üreteceği ile beden ölçüleri tespitinde kullanılacak numuneler aynı kalıp ve ölçülerde olacaktır. Teslimat programı : 1. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip Yazlık-Kışlık Ayakkabı numaraları yükleniciye sözleşmeden sonra yazılı olarak bildirilmesinden itibaren yüklenici tarafından 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 2. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip Kışlık Gömlek, Yazlık Pantolon, Kışlık Pantolon, Tişört ve Yelek beden ölçülerinin yükleniciye sözleşmeden sonra yazılı olarak bildirilmesinden itibaren yüklenici tarafından 75 (yetmişbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 3. Yüklenici sözleşmeye esas giyim eşyasını tek partide teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.07.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: İşyeri ruhsatnamesi (istekli gerçek/tüzel kişi adına düzenlenmiş olması),
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
İstekliler tarafından teklife konu olan her bir giyim eşyası için o kısımda belirtilen adetin 4 katı miktarda kapasite raporu sunulacaktır.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
- İsteklinin adına Sanayi Sicil Belgesi,
- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
- İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede kışlık gömlek, tişört, yazlık pantolon, kışlık pantolon, yazlık ayakkabı, kışlık ayakkabı ve yelek alımı, imalatı ve/veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR