MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif çocuk oyun grubu ve spor aletleri satın alınacaktır

MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182956
Şehir : Mersin / Mut
Yayınlandığı Gazeteler

MUT''TAN HABER 01.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/333235
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Takım Tip 1 Oyun Grubu, 7 Takım Tip 2 Oyun Grubu, 100 m2 Kare Kauçuk Yer Döşeme, 1 Adet Engelli Salıncak, 49 Adet Açık Alan Spor Aleti ve 5 Adet Basketbol Direk ve Potası(Temperli Cam Panyalı) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Meydan MAh. Çömlekçi Sokak No:11 Mut Mersin
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF ÇOCUK OYUN GRUBU, SPOR ALETLERİ ENGELLİ SALINCAK(2Lİ),KARE KAUÇUK YER DÖŞEMESİ, BASKETBOL DİREK VE POTASI MAL ALIMI
MUT BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


Muhtelif Çocuk Oyun Grubu, Spor Aletleri Engelli Salıncak(2li),Kare Kauçuk Yer Döşemesi, Basketbol Direk ve Potası Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/333235

1-İdarenin
a) Adresi : Meydan Mahallesi Çömlekçi Sok. No:11 33600 MUT/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3247742727 - 3247742339
c) Elektronik Posta Adresi : mutbelediyesi@mut.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Takım Tip 1 Oyun Grubu, 7 Takım Tip 2 Oyun Grubu, 100 m2 Kare Kauçuk Yer Döşeme, 1 Adet Engelli Salıncak, 49 Adet Açık Alan Spor Aleti ve 5 Adet Basketbol Direk ve Potası(Temperli Cam Panyalı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 150 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM ALINACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Meydan MAh. Çömlekçi Sokak No:11 Mut Mersin
b) Tarihi ve saati : 20.07.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
ADI GEÇEN TÜM ÜRÜNLER İMALAT HATALARINA KARŞI EN AZ 2YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:


MEVCUT RESİMLER ÖRNEK OLUP, TÜM ÜRÜNLERDE KULLANILAN PARÇALARIN EN AZ TEKNİK ŞARTNAME VE PLANDAKİ PARÇALARI KARŞILAMASI ESASTIR.

Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.

TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).

TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).

TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).

TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).

TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları). Bu belge Metal, Kauçuk Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

Teknik Şartnamede talep edilen ürünlere ait, akredite edilmiş kurumlardan alınmış olan Model Bazlı Uygunluk Belgeleri,sözleşme esnasında idareye teslim edilecektir. Bu belgelerdeki model kodlarının, sunulacak ilgili standart belgelerinde de yazılı olması esastır. İhale dosyasında sunulacak kalite belgeleri ve Model Bazlı Uygunluk Belgeleri, idaremiz tarafından ilgili kurumlardan teyit edilecektir.

Teknik şartnamede tarif edilen ürünlere ait aksam listesi ile ürüne ait olarak sunulan Model Bazlı Uygunluk Belgelerindeki aksam listesinin birbirini karşılaması esastır.

TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar (HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)

Seti meydana getiren tüm ürünler, nakliye esnasında yıpranmayı engelleyecek şekilde 2-3 kat elyaf ve streç ile ambalajlanmış olarak getirilecektir. Ambalajsız ürünler kabul edilmeyecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİLER İHALE KOMİSYONUNA EN SON YAYINLANMIŞ KATALOKLARINI TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE SUNACAKLARDIR.
İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN KATALOGLARI İLE SÖZLEŞME SONRASINDA TESLİM EDİLEN ÜRÜN GRUPLARINDA FARKLILIK OLDUĞU TAKTİRDE,SÖZLEŞME TEK TARAFLI FESH EDİLİR VE TEMİNAT GELİR KAYDEDİLİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Meydan MAh. Çömlekçi Sokak No:11 Mut Mersin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR