DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REK. BİL. ARAŞ. PRO. KOORD. BİR.

Muhtelif cihaz, sistem ve demirbaş satın alınacaktır

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REK. BİL. ARAŞ. PRO. KOORD. BİR.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/484710-486972-484813-488281-485377
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-Üç Boyutlu Görüntü Aktarma Sistemi (3D Space Spider) 1 Adet 2-Gaz Kütle Kromatografisi (GC-MS) Cihazı 1 Adet 3-Flash Kromatografi Sistemi 1 Adet 4-CTD Ölçüm Sistemi 1 Adet 5- 4 Kalem Demirbaş Malzeme Ambu Takımı (E-B-Ç) Full Set 4 Adet Hava Yolu Entübasyon Mankeni 4 Adet İleri Yaşam Desteği Mankeni 1 Adet Entübasyon Seti 4 Adet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 KİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

1-Üç Boyutlu Görüntü Aktarma Sistemi (3D Space Spider)
2-Gaz Kütle Kromatografisi (GC-MS) Cihazı
3-Flash Kromatografi Sistemi
4-CTD Ölçüm Sistemi
5- 4 Kalem Demirbaş Malzeme
Alımı, 01.12.2003 Tarihli 2003/6554 Sayılı B.K.K.na ek Bilimsel Araştırma Projeleri Satın alma Mevzuatının 20 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 1-2019/484710
2-2019/486972
3-2019/484813
4-2019/488281
5-2019/485377
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak – İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 232 412 13 73 – 0 232 464 81 65
c) Elektronik posta adresi : bap@deu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-Üç Boyutlu Görüntü Aktarma Sistemi (3D Space Spider) 1 Adet
2-Gaz Kütle Kromatografisi (GC-MS) Cihazı 1 Adet
3-Flash Kromatografi Sistemi 1 Adet
4-CTD Ölçüm Sistemi 1 Adet
5- 4 Kalem Demirbaş Malzeme
Ambu Takımı (E-B-Ç) Full Set 4 Adet
Hava Yolu Entübasyon Mankeni 4 Adet
İleri Yaşam Desteği Mankeni 1 Adet
Entübasyon Seti 4 Adet
b) Teslim yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ nün göstereceği yerler
c) Teslim Tarihi : 1-15.01.2020
2-15.01.2020
3-15.02.2020
4-15.02.2020
5-15.02.2020
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 1-16.10.2019 Çarşamba günü saat 10:00
2-16.10.2019 Çarşamba günü saat 11:00
3-16.10.2019 Çarşamba günü saat 14:00
4-18.10.2019 Cuma günü saat 10:00
5-18.10.2019 Cuma günü saat 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.4. İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.5. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu ile bu mektuba ilişkin banka teyit yazısı veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.6. Bu İlanın 4.2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,
4.1.11. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu ilanın 4.1.1. ve 4.1.2. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.9. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin 4.1.10 bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.2. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.3.3. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25,00.- TL (YirmiBeş TürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak- İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Diğer Hususlar;
-Teknik Şartnamede istenen bilgi ve belgeler mal tesliminde Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR