ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin ve kurşunsuz benzin alınacaktır

ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/631335
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akaryakıt teslimi Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ve bağlı şefliklerine (Ünye,Fatsa,Kumru,Aybastı,Korgan) taşıt tanıma sisteminin bulunduğu uygulandığı akaryakıt istasyonlarnda teslim edilecektir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fevzi Çakmak Mahallesi, Devlet Sahil Yolu, 301/1 Ünye/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

25750 LTMOTORİN (EURO DİZEL DİĞER), 500 LT KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN BENZİN DİĞER)

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÜNYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ25750 Lt Motorin (Euro Dizel Diğer), 500 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan Benzin Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/631335

1-İdarenin
a) Adresi : FEVZIÇAKMAK MAHALLESI DEVLET SAHIL YOLU 301/1 52300 ÜNYE/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4523231088 - 4523231281
c) Elektronik Posta Adresi : yasarguler@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Akaryakıt teslimi Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ve bağlı şefliklerine (Ünye,Fatsa,Kumru,Aybastı,Korgan) taşıt tanıma sisteminin bulunduğu uygulandığı akaryakıt istasyonlarında teslim edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıt teslimi Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ve bağlı şefliklerine ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri ve jeneratörlerin depolarına peyderpey yapılacaktır. Yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan arazöz ve iş makineleri, Motorlu Testere-Ot Biçme Motoru ve misafir araçlara akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun taşıt tanıma sisteminin bulunduğu uygulandığı akaryakıt istasyonlarında teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : İdarenin isteği doğrultusunda idare araçlarına 01.01.2019 tarihinden itibaren bir yıl süresince 31.12.2019 tarihine kadar) ihtiyaç halinde yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan günün 24 saatinde idarenin istediği zamanlarda ve miktarlarda OGM ve bağlı birimlerinin araçlarına peyderpey teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fevzi Çakmak Mahallesi, Devlet Sahil Yolu, 301/1 Ünye/ORDU
b) Tarihi ve saati : 14.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli; aşağıdaki belgeleri teklifi kapsamında verecektir.
a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesini,
b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini,
c) Akaryakıtın verileceği istasyonun; Ünye İlçesi için Ünye Belediyesi , Aybastı İlçesi için Aybastı Belediyesi, Fatsa İlçesi için Fatsa Belediyesi, Kumru İlçesi için Kumru Belediyesi, Korgan ilçesi için Korgan Belediyesi sınırları içerisinde kurulu ve faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu olduğunu belirleyen işyeri açma ve çalışma ruhsatını.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Akaryakıt ürünlerinin TSE standartlarında veya Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olduğuna dair belgeyi ihale kapsamında vermek zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı veya EKAP E İMZALI-M.İMZALI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan yüklenici taşıt tanıtım sistemine sahip olacak ve idarenin araçlarına taşıt tanıtım sistemine ait cihaz ve eklentilerini ücret talep etmeden takacaktır. Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan yüklenici taşıt tanıtım sistemine sahip olacak ve idarenin araçlarına taşıt tanıtım sistemine ait cihaz ve eklentilerini ücret talep etmeden takacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR