BOLU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin ve kalorifer yakıtı alınacaktır

BOLU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891824
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/565644
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
34.000 Lt Motorin(Euro Dizel)- 175000 Kğ Kalorifer Yakıtı Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aile Calışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aktaş Mah.Taşhancılar Cad. No:2 BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MOTORİN (EURO DİZEL) VE 4 NOLU KALORİFER YAKITI ALIMI
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin (Euro Dizel) ve 4 Nolu Kalorifer Yakıtı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/565644

1-İdarenin
a) Adresi : Aktaş Mah.Taşhancılar Cad.No:2 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742158177 - 3742122935
c) Elektronik Posta Adresi : bolu@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 34.000 Lt Motorin(Euro Dizel)- 175000 Kğ Kalorifer Yakıtı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne (5000 Lt), Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne (7500 Lt), Çocuk Evleri Koordinasyon Merk.Müd.(2700 Lt), İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Müd(2800 Lt), Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merk.Müd(7500 Lt), İzzet Baysal Huzurevi Müd.(5500 Lt), İl Müdürlüğü Ek hizmet Birimine(3000 Lt) olmak üzere toplam 34000 Lt motorin (Euro Dizel) alımı peyder pey ihitiyaç doğrultusunda istasyonlardan idarenin araçlarına, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ek hizmet birimine (20000 Kğ), İzzet Baysal Huzuruevi Müdürlüğüne(100000 Kğ), Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine (55000Kğ) olmak üzere toplam 175000 Kğ kalorifer Yakıtı ise ilgili idarelerin belirttiği ihtiyaç doğrultusunda ilgili kuruluşlara peyder pey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Motorin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında ihtiyaç doğrultusundan alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aile Calışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aktaş Mah.Taşhancılar Cad. No:2 BOLU
b) Tarihi ve saati : 10.12.2018 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Motorin ve/veya Kalorifer Yakıtı alımına ilişin özel ve resmi kurumlara yapılan tek sözleşmeye dayalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Döküman Bedeli Bolu Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak döküman Aile Calışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aktaş Mah.Taşhancılar Cad. No:2 BOLU adresinden alınabilinir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile Calışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aktaş Mah.Taşhancılar Cad. No:2 BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR