KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Motorin ve benzin satın alınacaktır

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077179
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/546930
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
410.000 LİTRE MOTORİN (BİODİZEL İHTİVA EDEN), 10.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KARŞIYAKA BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü Örnekköy Şantiyesi Coşkun Şahin Sok. No: 129 35500 Örnekköy Karşıyaka İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KARŞIYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ HİZMET ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/546930

1-İdarenin
a) Adresi : ÖRNEKKÖY MAH. ÇOSKUN SAHIN SOKAK 129 ÖRNEKKÖY KARŞIYAKA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323637722 - 2323637577
c) Elektronik Posta Adresi : info@karsiyaka.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 410.000 LİTRE MOTORİN (BİODİZEL İHTİVA EDEN), 10.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Motorin (biodizel ihtiva eden) ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzini, İzmir Aliağa'daki yüklenicinin bağlı bulunduğu dağıtım şirketinin dolum tesislerinden veya TÜPRAŞ veya STAR rafinerisinden yükleniciye ait tankerle, idaremize teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Motorin (biodizel ihtiva eden) ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin?i, İzmir Aliağa'daki yüklenicinin bağlı bulunduğu dağıtım şirketinin dolum tesislerinden veya TÜPRAŞ veya STAR rafinerisinden 31 Mayıs 2020 tarihine kadar idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey teslim edecektir. İhtiyaç duyulan mal miktarı, idare tarafından yazılı olarak yükleniciye sipariş edilecek, istenilen miktarda mal yüklenici tarafından kendisine yapılan tebligatı takip eden en geç 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KARŞIYAKA BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü Örnekköy Şantiyesi Coşkun Şahin Sok. No: 129 35500 Örnekköy Karşıyaka İZMİR
b) Tarihi ve saati : 03.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin;
a) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
c) EPDK’dan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu bayilik belgesini,
d) Bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş yeri açma ve izin belgesini, İhale komisyonuna sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
95 Oktan Kurşunsuz Benzin'ın, Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği’ne göre piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan benzin türlerinin, TSE’nin “ TS EN 228 Otomotiv Yakıtları – Kurşunsuz Benzin – Özelikler ve Deney Yöntemleri ” standardına uygun olması zorunlu olacak.
İstekliler, alımı yapılacak ihale konusu mallar için TSE UYGUNLUK veya TÜPRAŞ veya STAR rafinerisi standartlarına uygun olduğunu belirten sunacağı ürünlere ait spesifikasyonları içeren yukarıda belirtilen standartları veya analiz raporlarını teklifleri ekinde ihale komisyonuna sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu yada özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü akaryakıt satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARŞIYAKA BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü Örnekköy Şantiyesi Coşkun Şahin Sok. No: 129 35500 Örnekköy Karşıyaka İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR