KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin ve benzin satın alınacaktır

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/460160
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-Motorin (Euro) 20.000-Litre 2-Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 1.500-Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü -Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Kaptanlar İşhanı No:146 41100 - İZMİT / KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
2 KALEM MOTORİN DİZEL VE BENZİN AKARYAKIT


KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2 KALEM MOTORİN DİZEL VE BENZİN AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/460160

1-İdarenin
a) Adresi : Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Kaptanlar İşhanı No:146 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623211279 - 2623224200
c) Elektronik Posta Adresi : iskurkocaeli@iskur.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-Motorin (Euro) 20.000-Litre 2-Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 1.500-Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici tarafından, bedelsiz olarak İdarenin bildireceği araçlara takılacak olan akaryakıt taşıt tanıma sistemi ile Yüklenici ve/veya Yüklenici adına bu iş kapsamında hizmet verecek olan TÜRKİYE genelindeki tüm akaryakıt satış istasyonlarından otomatik olarak, İdarenin ihtiyacı nispetinde, İdare tarafından Yükleniciye yazılı olarak bildirilecek araçların yakıt depolarına Yükleniciye bildirilen yakıt tiplerine uygun olarak peyderpey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında teknik şartname hükümlerine göre, Kuruma ait araçlara ihtiyaç duyuldukça yüklenici tarafından akaryakıt ikmali yapılacaktır.Yüklenici sözleşme süresi ile bağlı kalmak kaydıyla,taşıt tanıma sistemi cihazı takılan idareye ait araçlara akaryakıt ikmali yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü -Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Kaptanlar İşhanı No:146 41100 - İZMİT / KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 17.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Aşağıda, a, b, c ve d' de belirtilen belgelerin (ihale tarihi itibariyle geçerli olacak ve sözleşme süresi boyunca da geçerliliğini muhafaza edecek şekilde);
a) İstekli "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise:Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise:Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini, ilgisine göre vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü -Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Kaptanlar İşhanı No:146 41100 - İZMİT / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR