AYDIN DEVLET HASTANESİ

Motorin ve benzin alınacaktır

AYDIN DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/619331
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE MOTORİN DİĞER
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AYDIN DEVLET HASTANESİ KONFERANS SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI MOTORİN VE BENZİN ALIMI

DEVLET HASTANESİ -AYDIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 YILI MOTORİN VE BENZİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/619331

1-İdarenin
a) Adresi : HASAN EFENDİ MAH. GENÇLiK CAD. NO:13 09100 AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562139000 - 2562254620
c) Elektronik Posta Adresi : aydindh.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE MOTORİN DİĞER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :AYDIN DEVLET HASTANESİNİN RESMİ VE KİRALIK ARAÇLARI İÇİN YÜKLENİCİNİN AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONLARI İLE HASTANENİN JENERATÖRLERİ İÇİN KURUM ADRESİNE
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 12 aydır. Sözleşme 01.01.2019 tarihinden önce imzalanırsa yüklenici 01.01.2019 tarihinde işe başlayacaktır. Eğer sözleşme 01.01.2019 tarihinden sonra imzalanırsa yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlayacaktır. 31.12.2019 tarihinde sona erecektir. 01.01.2019 tarihinde işe başlanacak olup, 31.12.2019 SAAT 24:00'a kadar peyder pey teslim yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AYDIN DEVLET HASTANESİ KONFERANS SALONU
b) Tarihi ve saati : 12.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İSTEKLİ DAĞITICI İSE EPDK TARAFINDAN VERİLEN DAĞITICI LİSANSI VEYA BAYİLİK LİSANSI
2-İSTEKLİ BAYİ İSE EPDK TARAFINDAN VERİLEN BAYİLİK LİSANSINI VE EPDK DAN DAĞITICI LİSANSINA SAHİP OLAN FİRMAYA Dağıtıcı kuruluşun destek taahhütnamesi, İHALE KONUSU İŞLE İLGİLİ TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE SAHİP TÜM AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN YAKIT ALINABİLECEĞİNE İLİŞKİN YETKİ BELGESİ.
3-İSTEKLİLER AYDIN İLİ MERKEZİNDE MUTLAKA OLMAK ŞARTIYLA EN AZ 1 (BİR) İSTASYONDAN AKARYAKIT İHTİYACI KARŞILAYACAĞINI İHALE DOSYASINDA BELGELENDİRECEKTİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
ARAÇLARDA BULUNAN TAŞIT TANIMA SİSTEMİNİN VEYA JENERATÖRLERİN İÇİN VERİLEN KART,CİP VB. ÜRÜNLERİN ARIZALANMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYDIN DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR