ILGIN DR. VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ

Motorin satın alınacaktır

ILGIN DR. VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/11069
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MOTORİN (DİĞER) 20.000 LİTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fahrettin Altay mah.115829.sokak no:2 ILGIN KONYA 42600 Dr.Vefa TANIR Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MOTORİN(DİĞER) ALIMI

DEVLET HASTANESİ -ILGIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIMotorin(diğer) alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/11069

1-İdarenin
a) Adresi : Fahrettin Altay Mah.115829. sokak No:2 ILGIN/KONYA 42600 ILGIN/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3328816100 - 3328827320
c) Elektronik Posta Adresi : konyadhs25.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MOTORİN (DİĞER) 20.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Hastanemizde faal olarak Hizmet veren hizmet araçları ile Jeneratörlerine
c) Teslim tarihi : MOTORİN ( DİĞER) :YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ILGIN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNDAN KURUMUMUZ AMBULANS VE DİĞER HİZMET ARAÇLARINA ŞOFÖR REFAKATİNDE İHTİYACA GÖRE ARAÇ DEPOLARINA VE HASTANEMİZ JENERATÖRLERİNE İSE YÜKLENİCİ TANKERİ TARAFINDAN GETİRİLEREK GÖREVLİ MEMUR NEZARETİNDE MAKBUZ KARŞILIĞI 7 GÜN 24 SAAT DEPOLARA BOŞALTILACAKTIR. İHALE KONUSU HİZMET RESMİ VE DİNİ BAYRAM GÜNLERİNDE DE AKSATILMADAN YERİNE GETİRİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fahrettin Altay mah. 115829.sokak no:2 ILGIN KONYA 42600 Dr. Vefa TANIR Devlet Hastanesi Satın alma Birimi
b) Tarihi ve saati : 31.01.2020 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğuna dair " Dağıtıcı Lisansı”nın aslı veya noter onaylı sureti

b) İstekli bir ana dağıtım şirketinin bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış “Bayilik Lisansı” ile birlikte ana dağıtım şirketi ile yapmış olduğu “Sözleşmesini veya bir ana dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti
c) T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve sözleşme süresi boyunca geçerli olan İstasyonlu Lisans Belgesi veya İstasyonlu Lisans Belgesi aldığına dair belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin ihale dosyasına konulması zorunludur
d)İsteklinin bağlı ulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fahrettin Altay mah. 115829.sokak no:2 ILGIN KONYA 42600 Dr.Vefa TANIR Devlet Hastanesi Satın alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR