HATAY AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin (diğer) ve benzin 95 oktan alınacaktır

HATAY AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925895
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ZAFER 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/703294
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 15 Bağlı Kuruluşların Toplam 7.000 Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 111.500Lt. Motorin (Diğer) Araç Yakıtı Alımı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aile, Çalışılma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 3.Kat Toplantı Salonu (Kanatlı Mah. Türkmenbaşı Cad. No:13 Antakya-Hatay)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


MOTORİN (DİĞER) VE BENZİN 95 OKTAN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/703294

1-İdarenin
a) Adresi : KANATLI MAH. TÜRKMENBASI CAD. 13 MERKEZ HATAY MERKEZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262144785 - 3262135842
c) Elektronik Posta Adresi : ihakkiseker@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 15 Bağlı Kuruluşların Toplam 7.000 Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 111.500Lt.Motorin(Diğer)AraçYakıtıAlımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Antakya/Hatay) , Antakya Sosyal Hizmet Merkezi (Antakya/Hatay) , Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (Antakya/Hatay), Çocuk Destek Merkezi (Antakya/Hatay), Hatay Çocuk Evleri Sitesi Müd.(Antakya/Hatay), Engelsiz Yaşam Bakım Reh. ve Aile Danışma Merkezi (Antakya/Hatay), Kadın Konukevi Müdürlüğü, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müd. (Antakya/Hatay), Altınözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müd. (Altınözü/Hatay), İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi (İskenderun/Hatay), Hacı Pervin Tosyalı Çocuk Evleri Sitesi Müd. (İskenderun/Hatay) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Antakya/Hatay Reyhanlı Sosyal Hizmet Merkezi Reyhanlı/Hatay, Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Dörtyol/Hatay, Kırıkhan Sosyal Hizmet Merkezi Kırıkhan/Hatay ve Altınözü sosyal Hizmet Merkezi Altınözü/ Hatay
c) Teslim tarihi : Bu Tarihler arasında ihale dokümanında belirtilen idarelerin ihtiyaç duyduğu zamanlarda yüklenici istasyonlarından yakıt alımı (Kurşunsuz Benzin 95 oktan-Motorin (Diğer) yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aile, Çalışılma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 3.Kat Toplantı Salonu (Kanatlı Mah. Türkmenbaşı Cad. No:13 Antakya-Hatay)
b) Tarihi ve saati : 04.02.2019 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekli dağıtıcı olarak faaliyet gösteriyor ise; akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Dağıtıcı Lisansı"nı, İstekli akaryakıt pazarlama bayii ise 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine göre teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "Bayilik Yazısı" ve "Bayilik Sözleşmesini" ,
b) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini teklifleri ekinde sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne İhale döküman bedeli yatırıldıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2.Kat Satın Alma Bürosundan alınabilir. (Kanatlı Mah. Türkmenbaşı Cad. No:13 Antakya-Hatay) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2.Kat Satın Alma Bürosu (Kanatlı Mah. Türkmenbaşı Cad. No:13 Antakya-Hatay) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Hatay Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Hatay Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Hatay Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Hatay Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Hatay Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Hatay Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Altınözü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Hatay Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Reyhanlı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Kırıkhan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Hacı Pervin Tosyalı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR