PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Motorin alınacaktır

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/562315
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) AKARYAKIT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:234 Pamukkale/ DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

25000 LİTRE MOTORİN(DİĞER)
PAMUKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

25000 LİTRE MOTORİN(DİĞER) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/562315
1-İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 234 PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582137667 - 2582117300
c) Elektronik Posta Adresi : pamukkale@pamukkale.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) AKARYAKIT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Araç yakıtları Taşıt Tanıma Sistemi olan akaryakıt istasyonlarından Pamukkale İlçe Belediyesi veya hizmet alımı ile kiraladığı Araç Tanıtım Cihazı montajı yapılmış araçların Akaryakıt Depolarına, Belediyenin belirlemiş olduğu yerlere, Belediyenin talepte bulunduğu araç iş makinası çalışma yerlerine yüklenici tarafından teslimi gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi : Araç yakıtları Taşıt Tanıma Sistemi olan akaryakıt istasyonlarından Pamukkale İlçe Belediyesi veya hizmet alımı ile kiraladığı Araç Tanıtım Cihazı montajı yapılmış araçların Akaryakıt Depolarına, tankerle talep edilecek yerlere yüklenici tarafından teslimi gerçekleştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:234 Pamukkale/ DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 14.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli bir Akarayakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi veya
2- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
İhaleye katılacak olan istekliler yukarıda yer verilen 1 ve 2 bentlerinde sayılan yeterlilik belgelerinden kendilerine uygun olan belge ve/veya belgeleri teklif zarfında sunacaktır.
3- Araç yakıt satıcısı, Denizli ili Üçgen mevkii ile Pınarkent Mahallesi arasında en az 1 adet, Denizli ili Üçgen mevkii ile Cankurtaran mahallesi arasında en az 1 adet istasyon, akaryakıt ikmaline esas olacak Taşıt Tanıma Sistemi'nin mevcut olduğunu ve söz konusu istasyonların tamamında Motorin(Diğer) ikmalinin yapılabileceğini belgeyecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR