MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin alınacaktır

MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062372
Şehir : Trabzon / Maçka
Yayınlandığı Gazeteler

MAÇKA HABER 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/486221
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6.000 Litre Motorin (Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2019 YILI (HİZMET VASITALARI, İŞ MAKİNALARI VE JENERATÖR) 6000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) AKARYAKIT ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MAÇKA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Maçka Orman İşletme Müdürlüğümüzün 2019 yılı (Hizmet Vasıtaları, İş Makinaları ve Jeneratör) 6000 Litre MOTORİN (DİĞER) Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/486221
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MAÇKA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Şehit Pilot Nurettin Doğan Cad. No: 2 61750 MAÇKA/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4625121022 - 4625121090
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Maçka Orman İşletme Müdürlüğümüzün 2019 yılı (Hizmet Vasıtaları, İş Makinaları ve Jeneratör) 6000 Litre MOTORİN (DİĞER) Akaryakıt Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 6.000 Litre Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İşletme Müdürlüğümüz dahilinde kurumumuz araçlarına ve iş makinelerine Akaryakıt İstasyonundan pompa teslimi yapılacaktır. Jeneratör için akaryakıt talep edildiği gün içinde Maçka İşletme Müdürlüğümüzün Bodrum katında dolum işlemi yapılacaktır. Ayrıca teknik Şartnamede de belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Araçlar ve İş Makinaları için, Sözleşme imzalandığı günden başlayarak 31.12.2019 tarihine kadar olan zamanda pompa teslimi peyder pey teslim edilecektir. Jeneratör için, Sözleşme imzalandığı günden başlayarak 31.12.2019 tarihine kadar olan zamanda akaryakıt talep edildiği gün içinde Maçka İşletme Müdürlüğümüzün Bodrum Katında jeneratöre dolum yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.10.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a ) İstekli ´ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ´ ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin " Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşu Bayisi " olduğunu gösteren belgeyi.
b ) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi " olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi.
c ) İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş, iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik belgesini.
ç ) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin belgesini.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN OLUNUR MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR