İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin alınacaktır

İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00973805
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 04.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ DEVİR 04.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/153755
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20.000 LİTRE MOTORİN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

20000 LT MOTORİN ALIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA / DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

20000 LT MOTORİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/153755

1-İdarenin
a) Adresi : İskenderpaşa Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sok. No:3/4 - FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125340034 - 2125340026
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 LİTRE MOTORİN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne Bağlı Harcama Birimlerinde Kullanılan araçlarda kullanılmak üzere temin edilecek motorin, söz konusu araçların ihtiyacı doğrultusunda peyderpey "Otomatik Taşıt Tanıma Sistemine" sahip bayilerden/dağıtıcılardan alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Akaryakıtlar araçların ihtiyacı doğrultusunda 30.06.2020 tarihine kadar peyder pey alınacak ve kabul işlemleri 15 günde bir yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 11.04.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Dağıtıcı İse: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen Dağıtıcı Lisansını ihale dosyasında vermek zorundadır.
İstekli Bayi İse: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen Bayilik Lisansını ihale dosyasında vermek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, TS EN 590+A1 Belgesi (Otomotiv Yakıtları - Eurodizel (Motorin) - Gerekler ve Deney Yönetimleri) belgesinin aslı veya noter onaylı suretini ihale dosyasında sunacaklardır. (Uygulamada son bulunan şekliyle)
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Akaryakıt İstasyonu Listesi: İsteklinin Avrupa yakasında en az 20, Anadolu yakasında en az 10 istasyondan az olmamak üzere en az 30 istasyona sahip olması gerekir.
a- İstekli Dağıtıcı ise; Lisansı kapsamındaki taşıt tanıma sistemine sahip İstanbul ili içerisindeki akaryakıt istasyonlarının listesini ihale dosyasına vermek zorundadır.
b- İstekli Bayi ise; Bayilik veren dağıtıcının lisansı kapsamındaki taşıt tanıma sistemine sahip İstanbul ili içerisindeki akaryakıt istasyonlarının kullanılacağına dair taahhütname ve ekinde istasyon listesini ihale dosyasında verecektir.
4.3.1.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli Dağıtıcı İse:
Petrol piyasası Kanunu’na göre EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen işin bitim tarihine kadar geçerli akaryakıt dağıtım yetkisine sahip Dağıtıcı Lisansını ihale dosyasında vermek zorundadır.
İstekli Bayi İse:
a) Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
b) İstekliye EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Bayilik yapma üzerine verilmiş ve işin bitim tarihine kadar geçerli istasyonlu bayilik sözleşmesini,
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesini ihale dosyasında vermek zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İ.Ü.C Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-İskenderpaşa Mah.Horhor Cad. Kavalalı Sok. No:3/4 Fatih / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR