EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Montajlı cadde aydınlatma malzemesi satın alınacaktır

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01108120
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 02.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/703593
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
H:60cm Yükseklikte Led Aydınlatmalı Dekoratif Alüminyum Korkuluk (Montajlı) 1450 adet H:100cm Yükseklikte Led Aydınlatmalı Alüminyum Korkuluk (Montajlı) 282 adet Özel Tasarım Lale Motifli Bollard Armatür (Montajlı) 142 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Cad. No:5 Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Merkez/Edirne
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYEMİZ SORUMLULUK ALANLARINDA BULUNAN CADDELERE AYDINLATMA MALZEMELERİ ALIMI (MONTAJLI)
EDİRNE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ


Belediyemiz sorumluluk alanlarında bulunan caddelere aydınlatma malzemeleri alımı (Montajlı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/703593

1-İdarenin
a) Adresi : BABADEMİRTAŞ MAHALLESİ TEKKEKAPI CADDESİ 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842120913 - 2842139150
c) Elektronik Posta Adresi : sukanalmd@edirne.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : H:60cm Yükseklikte Led Aydınlatmalı Dekoratif Alüminyum Korkuluk (Montajlı) 1450 adet H:100cm Yükseklikte Led Aydınlatmalı Alüminyum Korkuluk (Montajlı) 282 adet Özel Tasarım Lale Motifli Bollard Armatür (Montajlı) 142 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Edirne ili merkezinde idarenin göstereceği yerler.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin İmza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Cad. No:5 Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Merkez/Edirne
b) Tarihi ve saati : 03.02.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici firma garanti süresi 24 ay içinde bakımları yapacak ve ücret talep etmeyecektir. İşçilik hariç hallerde yüklenici firma dekoratif ışıklı korkuluk montaj hallerinde süpervizör görevlendirip montajın tamamlanmasını sağlamakla yükümlüdür.
4.3.2. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:
İsteklilerin kapasite raporunu sunması gerekmektedir.
4.3.3. Hizmet yeterlilik belgesi:
İsteklilerin hizmet yeterlilik belgesini sunmaları gerekmektedir.
4.3.4.
4.3.4.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.4.2. Standarda ilişkin belgeler:
Lazer kesimli korkuluk imalatında kullanılan çelik levha TS EN ISO 15349-2:2003/T1 standartlarında ve 316 kalitede malzemeden olacaktır. İmalatta kullanılan alüminyum malzemelerin, kimyasal bileşenleri EN-AW 6060'a ve EN-AW 6063'e dayanım ve ısıl işlemleri TS EN ISO 4628-2 'e uygun olacaktır. Bu belgeler mal muayene aşamasında kabul komisyonuna verilecektir.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
  • H:60cm Yükseklikte Led Aydınlatmalı Taşıyıcı Kolonlu Lazer Kesimli Ay-Yıldız Selçuklu Motifli Edirne Belediyesi Logolu Dekoratif Alüminyum Korkuluk 1adet
  • H:100cm Yükseklikte Led Aydınlatmalı Lazer Kesimli Ay-Yıldız Selçuklu Motifli Edirne Belediyesi Logolu Dekoratif Alüminyum Korkuluk 1adet
  • Özel Tasarım Lale Motifli Bollard Armatür 1 adet

İstekliler yukarıda belirtilen malların 1 er adet numunelerini, 31 Ocak 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Elektrik Birimine tutanakla teslim edecek ve idareden (Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Elektrik Biriminden ) alınan numune teslim tutanağını teklifleri kapsamında sunacaklardır. Numune teslim etmeyen ve tutanağı teklif dosyasında bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Cad. No:5 Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Merkez/Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR