DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mobilya satın alınacaktır

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183254
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 01.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020 / 0016
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mal Alımı, 53 Kalem 2476 Adet Mobilya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi Satınalma Müdürlüğü Bahçelievler Mah.Bosna Bulvarı No:140 Çengelköy/Üsküdar/İSTANBUL
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DUDULLU YERLEŞKESİ İÇİN MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Doğuş Üniversitesi Dudullu Kampüsü için gerekli olan mobilya Alımı,16.11.2018 Tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası 2020 / 0016
1-İdarenin
a) Adresi Doğuş Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy/ İstanbul
b) Telefon ve faks numarası 444 7997– 0216 339 80 36
c) Elektronik posta adresi satinalma@dogus.edu.tr
ç) İhale Dokümanın görülebileceği web adresi
https://www.dogus.edu.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı Mal Alımı, 53 Kalem 2476 Adet Mobilya
b)Hizmet verilecek yer İstanbul Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi Esenkent Mah.Nato Yolu Cad.No:265 Dudullu/Ümraniye/İST
c) Süresi Sözleşme imzalandıktan sonra 45 gün içinde teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
İstanbul Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi Satınalma Müdürlüğü Bahçelievler Mah.Bosna Bulvarı No:140 Çengelköy/Üsküdar/İST
b) İhale Tarihi ve saati 08/07/2020 Çarşamba - Saat 10:30
c) İhale Usulü Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 16.Maddesine göre Açık İhale Usulü


4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından istenen ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından istenen Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale katılım bedeli olarak, 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) aşağıdaki hesaba ödenerek, ödeme dekontu paylaşıldığı takdirde ihale dökümanları mail ortamında gönderilecektir. TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: Teb Beylikdüzü E5 Şube TR63 0003 2000 0000 0068 1683 50 No’lu Hesaba Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Satınalma Müdürlüğü Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem/Kadıköy/ İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Anahtar teslim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden (Anahtar teslim fiyat) sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. Diğer Hususlar:
İhale Yönetmeliği’nin 23-(1) 22 nci Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR