ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Mobilya malzemesi satın alınacaktır

ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090575
Şehir : Erzurum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 26.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/599015
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 KALEM MUHTELİF SUNTALAM VE MDF LAM ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

MOBİLYA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

8 KALEM MUHTELİF SUNTALAM VE MDF ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/599015
1-İdarenin
a) Adresi : SÜKRÜPASA MAHALLESI SIHKÖYÜ CADDESI 25050 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422427117 - 4422427154
c) Elektronik Posta Adresi : erzurumacik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM MUHTELİF SUNTALAM VE MDF LAM ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATÖLYE DEPOLARINA PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR
c) Teslim tarihleri : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİBEN 250 GÜN BOYUNCA ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN SİPARİŞİ VERİLEN MALZEMELER MUAYENE KABUL HEYETİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİKTEN SONRA ATÖLYE DEPOLARINA DİZİLEREK TESLİM ALINACAKTIR. MUAYENE KABUL HEYETİ TARAFINDAN ÜRÜNLERİN ANALİZE GÖNDERİLMESİ HALİNDE TÜM MASRAFLAR YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR. MALZEMELER İHTİYACA GÖRE, AYLIK EN AZ BİR KERE OLMAK ÜZERE PEYDER PEY OLARAK ALINACAKTIR. SİPARİŞİ VERİLEN MALZEMELER (MÜCBİR SEBEPLER HARİÇ) EN GEÇ 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MESAİ SAATLERİNDE İDARENİN BELİRTTİĞİ YERE EKSİKSİZ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
KURUM GÖREVLİLERİ TARAFINDAN SİPARİŞİ VERİLEN MALZEMELERİNİN NUMUNELERİ KURUM MUAYENE KABUL HEYETİNE SUNULACAK, MUAYENE KABUL HEYETİ TARAFINDAN GEREKLİ İNCELEMELER YAPILARAK İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLAN MALZEMELER KURUMA KABUL EDİLECEKTİR. KABUL EDİLEN NUMUNELERE İSTİNADEN VERİLEN SİPARİŞE BİNAEN ÜRÜNLER ALINACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ AĞAÇ VE AHŞAP İŞLERİ İLE ORMAN ÜRÜNLERİ SATAŞINA İLİŞKİN İŞ DENEYİM BELGELERİ GEÇERLİ SAYILACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZURUM AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR